Zarządzenie nr 13/2005 

 
 
Zarządzenie nr 13/2005
 Burmistrza Miasta Przedborza
 z dnia 9 marca 2005r.
w sprawie wprowadzenia zakazu przetwarzania, przechowywania, wytwarzania i przekazywania informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową, oznaczonych klauzulą „poufne” w systemach lub sieciach teleinformatycznych

 Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 , z 2000 r.: Nr 12, poz. 136, Nr 39, poz. 462, z 2001 r.: Nr 22, poz. 242, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353, Nr 154, poz.1800, z 2002 r.: Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r.: Nr 17, poz. 155, z 2004 r.: Nr 29, poz. 257) oraz § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 roku w sprawie podstawowych wymogów bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych (Dz.U. Nr 18, poz. 162) zarządza się, co następuje:

   § 1. Zakazuje się przetwarzania, przechowywania, wytwarzania i przekazywania informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową, oznaczonych klauzulą „poufne” w systemach i sieciach teleinformatycznych Urzędu Miejskiego w Przedborzu oraz innych jednostkach organizacyjnych Gminy.

   § 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 1155
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-04-20 14:49:52
Czas publikacji: 2005-04-20 14:49:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak