Zarządzenie Nr 15/2005 

 
 

 Zarządzenie Nr 15/2005

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 21 marca 2005 roku

w sprawie polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym


Działając na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z nia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024), zarządzam, co następuje:

§1. 1. Ustalam politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Przedborzu i Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy w Przedborzu stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.Ustalam instrukcję zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Miejskim w Przedborzu i Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy w Przedborzu, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§2. Wykonanie zarządzenia powierzam Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji.


§3. Traci moc zarządzenie Administratora Danych Osobowych Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 12 października 1999 roku w sprawie ustalenia instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych oraz instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym.


§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 2591
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-04-20 14:55:19
Czas publikacji: 2005-04-20 14:55:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak