Zarządzenie Nr 16/05 

 
 
 Zarządzenie Nr 16/2005
Burmistrza Miasta P r z e d b o r z a
z dnia 24 marca 2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie „przetargu nieograniczonego” na „Wykonanie odwiertu studziennego w miejscowości Góry Mokre i dokumentacji powykonawczej zasobowej dla tej studni”.

Na podstawie art.19 ust 1-3 i art.20 ust 1 oraz 21 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych” /Dz.U. z 2004r. Nr 19 poz.177 z późn.zm/ zarządzam, co następuje:


   § 1. Powołuję komisję przetargową w składzie:

1/Jarosław Chudy -przewodniczący komisji,

2/Jarosław Zimny -zastępca przewodniczącego,

3/Waleria Krawczyk -sekretarz, komisji,

4/Elżbieta Młynarczyk -członek komisji,

5/Artur Zasobniak -członek komisji,

6/Jacek Łuczyński -członek komisji.


   §.2. Zadaniem komisji jest:


  • przygotowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez kierownika zamawiającego projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia,ogłoszenia o zamówieniu oraz o udzieleniu zamówienia,
  • otwarcie ofert,
  • ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badanie i ocena ofert,
  • przedstawienie kierownikowi zamawiającego propozycje wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty,
  • wystąpienie z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
  • przyjmowanie i analizowanie wnoszonych protestów oraz przygotowanie projektu odpowiedzi na protest.


   §.3. Komisja ma charakter doraźny i i przeprowadzi tylko postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie odwiertu studziennego w miejscowości Góry Mokre i dokumentacji powykonawczej zasobowej dla tej studni”.

   §.4. Regulamin pracy komisji przetargowej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.


   §.5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 1254
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-04-20 15:00:44
Czas publikacji: 2005-04-20 15:00:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak