Zarządzenie Nr 19/05 

 
 
 Zarządzenie Nr 19/2005
Burmistrza Miasta P r z e d b o r z a
z dnia 4 kwietnia 2005r.
w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „zapytania o cenę„ na „Nadzór inwestorski przy realizacji hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Przedborzu przy ul. Mostowej Nr 35”Na podstawie art.19 ust 1-3 i art.20 ust 1 oraz 21 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych” /Dz.U. z 2004r. Nr 19 poz.177 z późn.zm/ zarządzam, co następuje:


   § 1. Powołuję komisję przetargową w składzie:

1/Jarosław Chudy -przewodniczący komisji,

2/Jarosław Zimny -zastępca przewodniczącego,

3/Waleria Krawczyk -sekretarz, komisji,

4/Elżbieta Młynarczyk -członek komisji,

5/Wojciech Todynek -członek komisji,


   §.2. Komisja ma charakter doraźny i i przeprowadzi tylko postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Nadzór inwestorski przy realizacji hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Przedborzu przy ul. Mostowej Nr 35”

   §.3. Ustala się regulamin Komisji przetargowej,który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

   §.4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 1100
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-04-20 15:04:40
Czas publikacji: 2005-04-20 15:04:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak