Zarządzenie Nr 20/05 

 
 
 Zarządzenie Nr 20/2005
Burmistrza Miasta P r z e d b o r z a
z dnia 4 kwietnia 2005r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie „przetargu nieograniczonego” na „Wykonanie nakładki z masy mineralno-bitumicznej na drodze gminnej we wsi Zuzowy” i „Remont ząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych”.Na podstawie art.19 ust 1-3 i art.20 ust 1 oraz 21 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.„Prawo zamówień publicznych” /Dz.U. z 2004r. Nr 19 poz.177 z późn.zm/ zarządzam, co następuje:

   § 1. Powołuję komisję przetargową w składzie:

1/Jarosław Chudy -przewodniczący komisji,

2/Jarosław Zimny -zastępca przewodniczącego,

3/Waleria Krawczyk -sekretarz, komisji,

4/Elżbieta Młynarczyk -członek komisji,

5/Zofia Grabowska -członek komisji,

6/Artur Koski -członek komisji.

   §.2. Komisja ma charakter doraźny i i przeprowadzi tylko postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie nakładki z masy mineralno-bitumicznej na drodze gminnej we wsi Zuzowy” i „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych”.

   §.4. Regulamin pracy komisji przetargowej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

   §.5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 1138
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-04-20 15:10:27
Czas publikacji: 2005-04-20 15:10:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak