Zarządzenie Nr 21/05 

 
 
 Zarządzenie Nr 21/2005
Burmistrza Miasta Przedborza
z dnia 7 kwietnia 2005 roku
w sprawie udzielenia wsparcia finansowego z budżetu gminy dla organizacji pozarządowej

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591; zmiany z 2002 roku Dz.U. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Dz.U. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz.1568; z 2004 roku Dz. U. Nr 96 poz. 959; Nr 102 poz.1055; Nr 116 poz. 1203) oraz art. 11 pkt.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873, zmiany z 2004 roku Dz. U. Nr 64 poz.593; Nr 116 poz. 1203; Nr 210 poz. 2135) oraz Uchwały Nr XXIV/176/05 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2005, na podstawie wyników przeprowadzonego konkursu,


zarządzam, co następuje:


   § 1. Postanawia się udzielić na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2005 roku, Miejskiemu Klubowi Sportowemu „ Pilica” z siedzibą w Przedborzu, ul. Mostowa 29, wsparcia finansowego z budżetu gminy w wysokości 65.000,00 zł ( słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej pn. „ SZKOLENIE I ORGANIZOWANIE ZAJĘĆ, ZAWODÓW I IMPREZ SPORTOWO-REKREACYJNYCH W ZAKRESIE PIŁKI NOŻNEJ, BRYDŻA SPORTOWEGO, LEKKOATLETYKI I PIŁKI SIATKOWEJ”.


   § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 1277
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-04-20 15:13:33
Czas publikacji: 2005-04-20 15:13:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak