Zarządzenie Nr 24/05 

 
 
ZARZĄDZENIE NR 24/2005
BURMISTRZA MIASTA PRZEDBORZA
z dnia 12 kwietnia 2005r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego z jednoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm./,art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997. o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U.z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./, § 1 ust. 4 w związku z ust. 1 uchwały Nr XXII/151/04 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców samodzielnych lokali mieszkalnych /Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2005r. Nr 22, poz.243/ zarządzam, co następuje:


   § 1

1. Przeznacza się do sprzedaży lokal mieszalny oznaczony Nr 2 w budynku położonym we wsi Żeleźnica 8 z jednoczesną sprzedażą ułamkowej części działki nr 135 o powierzchni 0,91ha położonej w Żeleźnicy, na której usytuowany jest przedmiotowy budynek wraz z pomieszczeniami przynależnymi do tego lokalu.

2. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości o której mowa w pkt 1 w drodze bezprzetargowej przysługuje najemcy.

3. Nieruchomość stanowi własność Gminy Przedbórz na podstawie decyzji Wojewody Piotrkowskiego z dnia 18. 01. 1996r. znak: G.III.7224-4/79/96 i ma urządzoną w Sądzie Rejonowym w Radomsku księgę wieczystą KW 44534.


   § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 1205
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-04-20 15:19:07
Czas publikacji: 2005-04-20 15:19:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak