Sesja XL z dnia 16 października 2006r. 

 
 

Uchwała Nr XXXIX/274/ /06

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 16 październik 2006r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2006.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm./ art. 165 ust1- 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249 poz.2104 z późn. zm./

uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 3.093,00

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 3.093,00

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

dochody 17.223.296,00

wydatki 19.706.008,00

§ 4. Dokonuje się zmian w „Wieloletnim planie inwestycyjnym na 2006 rok i lata następne” wg załącznika Nr 3 w następujących pozycjach:

 1. Dział 600 Transport i łączność

 • rozdział 60016 – zwiększa się w pozycji Nr 2 nakłady na zadaniu

„Przebudowa drogi Grobla” o kwotę 2.000,00

 • rozdział 60017 – zwiększa się w pozycji Nr 1 nakłady na zadaniu „Modernizacja dróg we wsi Żeleźnica i Policzko” o kwotę 2.000,00

§ 5.Zwieksza się plan przychodów i wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu zgodnie z załącznikiem

Nr 4 o kwotę 140.000,00

§ 6. Zwiększa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Przedborzu

zgodnie z załącznikiem Nr 5 o kwotę 2.000,00

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu

w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr142, poz.1591), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1.1. Projekt budżetu na rok kalendarzowy przygotowuje Burmistrz Miasta.

 1. Przy przygotowywaniu projektu budżetu udział biorą:

1) Skarbnik Miasta ,

 1. Kierownicy Referatów i pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska w Urzędzie Miejskim w Przedborzu do których należy planowanie i wykonywanie zadań przez nich realizowanych,

 2. Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Przedbórz.

§ 2.1.W celu opracowania projektu budżetu, Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Przedbórz, przedkładają właściwym merytorycznie referatom, w terminie do 18 października roku poprzedzającego rok budżetowy, plany rzeczowo - finansowe, każdy w swoim zakresie.

2 .Radni a także mieszkańcy Gminy Przedbórz składają w terminie do 18 października roku poprzedzającego rok budżetowy, wnioski do budżetu, do Burmistrza Miasta o dofinansowanie zadań, wyłącznie o charakterze publicznym i związanych z realizacją zadań gminy.

3.Wnioski i oferty złożone w terminach późniejszych, niż określone w ust. 1- 2 nie będą rozpatrywane.

§ 3.1.Kierownicy Referatów i pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska, po przeanalizowaniu złożonych wniosków do projektu budżetu, przez podmioty wymienione w § 2 ust. 1 i 2 oraz po opracowaniu własnych planów w zakresie realizowanego budżetu w tym zakupów inwestycyjnych, przedkładają Skarbnikowi Miasta, w terminie do 25 października roku poprzedzającego rok budżetowy, plany rzeczowo - finansowe, każdy w swoim zakresie.

2. Szczegółowo uzasadnione wnioski, dotyczące zadań inwestycyjnych kierownicy referatów i pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska przekazują do Kierownika Referatu Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w terminie do 25 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 4.1.Na podstawie otrzymanych wniosków i planów rzeczowo-finansowych, jak również skalkulowanych dochodów własnych budżetu gminy, dotacji celowych i subwencji – Skarbnik Miasta opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków oraz planu zakupów inwestycyjnych do projektu budżetu, w terminie do 10 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

    1. Plan zadań inwestycyjnych na dany rok budżetowy, opracowuje Kierownik Referatu Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w terminie do 25 października roku, z uwzględnieniem zadań ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym, przypadających do realizacji w danym roku budżetowym, w terminie do 10 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

 1. Wieloletni program inwestycyjny opracowuje Referat Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w terminie do 10 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

 2. Informację o stanie mienia komunalnego opracowuje Referat Finansowo-Budżetowy w terminie do 10 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 5.1. Plany rzeczowo-finansowe opracowane przez podmioty o których mowa
w § 1 ust. 2 pkt. 2, powinny zawierać szczegółowe omówienie poszczególnych źródeł dochodów i rodzajów wydatków, ze wskazaniem sposobu i podstaw ich kalkulacji, dokładnego opisu realizowanego zadania, planowanego kosztu, wskazania wykonawcy (w przypadku kontynuacji zadań) oraz rezultatu (celu), jaki powinien zostać osiągnięty w wyniku realizacji zadania.

    1. Plany rzeczowo-finansowe opracowane przez podmioty o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 3, powinny zawierać:

 1. wielkość planowanych przychodów z działalności;

 2. wielkość kosztów bieżących tej działalności;

 3. wielkość środków na realizację niezbędnych inwestycji;

 4. dokładny opis przewidywanych do realizacji zadań;

 5. szczegółową kalkulację i uzasadnienie przyjętych w materiałach wielkości.

§ 6. Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego –Burmistrz Miasta przedkłada Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania, do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 7.1.W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej Radzie Miejskiej, Burmistrz Miasta przekazuje podległym jednostkom informacje niezbędne do opracowania projektów ich planów finansowych.

    1. Jednostki, o których mowa w ust. 1 opracowują projekty planów finansowych w terminie do 22 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 8.1.Przewodniczący Rady Miejskiej przesyła niezwłocznie projekt budżetu wraz z materiałami informacyjnymi do zaopiniowania Komisjom Rady.

 1. Komisje Rady, w terminie 30 dni od daty otrzymania materiałów, odbywają posiedzenia, na których formułują pisemne opinie i wnioski do projektu budżetu.

 2. Opinie Komisji przedstawiane zostają Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa w terminie do 20 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, formułuje ostateczną opinię i przedkłada ją Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Przedborzu..

§ 9. Burmistrz Miasta, po zapoznaniu się z opinią Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, przekazaną przez Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, wprowadza ewentualne zmiany w projekcie budżetu i przedkłada je Radzie Miejskiej.

§ 10. Projekt uchwały budżetowej opracowuje się w szczegółowości wynikającej z art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 1420 z późn. zm.).

§ 11. Informację o stanie mienia komunalnego opracowuje się w szczegółowości wynikającej z art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 1420 późn. zm.).

§ 12.Wieloletnie programy inwestycyjne, programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności Unii Europejskiej i inne opracowuje się w szczegółowości określonej w art. 166 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 1420 późn. zm.).

§ 13.1.Objaśnienia do projektu budżetu winny zawierać:

 1. omówienie poszczególnych źródeł dochodów;

 2. omówienie poszczególnych rodzajów wydatków;

 3. omówienie przychodów związanych z pokryciem deficytu budżetowego oraz rozchodów związanych ze spłatami zaciągniętych długoterminowych kredytów bankowych i pożyczek.

    1. Objaśnienia do zadań i zakupów inwestycyjnych obejmują m.in.:

 1. nazwę inwestycji;

 2. źródła finansowania;

 3. stan zaawansowania robót;

 4. ogólny koszt inwestycji;

 5. przybliżoną datę rozpoczęcia i zakończenia inwestycji;

 6. inne dane uzupełniające.

§ 14.Traci moc uchwała nr XV/105/99 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 12 listopada 1999r w sprawie określenia procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu .

§ 15.Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 16.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu.


UCHWAŁA NR XXXIX/275/06

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 16 października 2006 roku

w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Przedbórz.


Uchwała Nr XXXIX/276/06

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 16 października 2006 roku


w sprawie nadania nazwy rondu w Przedborzu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Rondu bez nazwy zlokalizowanemu na skrzyżowaniu dróg publicznych: krajowej - stanowiącej ulicę Konecką, wojewódzkiej – stanowiącej ul. Krakowską, gminnej – stanowiącej ulicę Mostową, nadaje się nazwę Obrońców Przedborza 1939 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr XXXIX/277/06

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 16 października 2006 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za realizację świadczeń w Samorządowym Przedszkolu w Przedborzu

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr, Nr 49, poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/161/04 Rada Miejska w Przedborzu z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za realizację świadczeń w Samorządowym Przedszkolu w przedborzu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2005 r. Nr 60, poz. 613) w § 2 w ust. 1 wyrazy „3,50 zł” zastępuje się wyrazami „4,50 zł”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


 Uchwała Nr XXXIX/278/06

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 16 października 2006 roku

o uchyleniu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 39 ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Przedborzu uchyla swoją uchwałę Nr XXX/263/06 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 Uchwała Nr XXXIX/279/06

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 16 października 2006 roku

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7, art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz.674) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu oraz placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Przedbórz zwany dalej regulaminem wynagradzania nauczycieli w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się regulamin przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolu, oraz placówkach oświatowych oraz prowadzonych przez Gminę Przedbórz zwanego dalej regulaminem przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Regulaminy, o których mowa w § 1 – 2 obowiązują od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą od dnia 1 stycznia 2007 roku. 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


 


Liczba odwiedzin : 982
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-11-23 14:26:55
Czas publikacji: 2006-11-23 14:26:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak