Zarządzenie Nr 25/2005 

 
 

Zarządzenie Nr 25/2005

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 29 kwietnia 2005 roku

w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2005   Na podstawie art. 128 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych /Dz.U z 2003r Nr 15, poz 148 z późn. zm / § 16 pkt 4 Uchwały Nr XXIV/168/05 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 15 lutego 2005r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedbórz na rok 2005 zarządzam co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę                                                       74.152,00

          w / g załącznika Nr 1

       2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę                                                         74.152,00

          w / g załącznika Nr 2


§ 2. Budżet po zmianach wynosi :

- dochody       12.590.649,00

- wydatki         15.990.591,00

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 1176
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-05-18 13:28:22
Czas publikacji: 2005-05-18 13:28:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak