Zarządzenie Nr 26/05 

 
 

 Zarządzenie Nr 26/05

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 11 maja 2005r.


w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Przedborzu

Na podstawie art.5c pkt 2 i art.36a ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) § 1 ust. 1 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U.Nr 189, poz. 1855) zarządza się co następuje:

§1.1. Ogłasza się konkurs na Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Przedborzu.

2. Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego zarządzania.

§2. Konkurs, o którym mowa w § 1 przeprowadzi komisja konkursowa powołana w odrębnym zarządzeniu.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Działalności Gospodarczej, Kultury i Oświaty.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 1191
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-05-18 13:35:20
Czas publikacji: 2005-05-18 13:35:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak