Zarządzenie Nr 20/07 

 
 

 Zarządzenie Nr 20/2007

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 17 maja 2007 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2007

Na podstawie art.165 i 188 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U z 2005r. Nr 249, poz. 2104 Nr 169, poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr,170 poz.1218, Nr 249, poz.1832),§ 19 pkt 5 Uchwały Nr VII/42/07 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 21 marca 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na rok 2007 zarządzam co następuje :

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę                  74 695,29 zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę                  74 695,29 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi :

  • dochody                                             16 875 140,29
  • wydatki                                              17 400 496,29                                

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 § 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 


Liczba odwiedzin : 856
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-06-08 14:40:44
Czas publikacji: 2007-06-08 14:40:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak