Zarządzenie Nr 27/05 

 
 

Zarządzenie Nr 27/2005

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 16 maja 2005r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia i oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „BUDOWĘ HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PRZEDBORZU PRZY ULICY MOSTOWEJ NR 35”.


Na podstawie art.19 ust 1-3 i art.20 ust 1-3 oraz art. 21 ust.1 - 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

„Prawo zamówień publicznych” /Dz.U. z 2004r. Nr 19 poz.177 z późn. zm/  zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową w składzie:

1/Jarosław Chudy - przewodniczący,

2/Jarosław Zimny - zastępca przewodniczącego,

3/Waleria Krawczyk - sekretarz,

4/Elżbieta Młynarczyk - członek,

5/Zofia Grabowska - członek,

6/Wojciech Todynek - członek.


§ 2. Powołuję biegłego Barbarę Malec.

§ 3. Zadaniem komisji jest:

- przygotowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez kierownika zamawiającego projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia,ogłoszenia o zamówieniu oraz o udzieleniu zamówienia,

- otwarcie ofert,

- ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badanie i ocena ofert,

- przedstawienie kierownikowi zamawiającego propozycje wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty,

- wystąpienie z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,

- przyjmowanie i analizowanie wnoszonych protestów oraz przygotowanie projektu odpowiedzi na protest.

§ 4. Komisja ma charakter doraźny i i przeprowadzi tylko postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „ BUDOWĘ HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PRZEDBORZU PRZY ULICY MOSTOWEJ NR 35”.

§ 5. Regulamin pracy komisji przetargowej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 


Liczba odwiedzin : 1136
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-06-01 12:49:40
Czas publikacji: 2005-06-01 12:49:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak