Zarządzenie Nr 47/05 

 
 

 Zarządzenie Nr 47/05

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 30 czerwca 2005r.

zmieniające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Na podstawie art. 8 ust 2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335 z póź. zmian. zarządza się co następuje:

§1

W załączniku do Zarządzenia Nr 40/04 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 8.09.2004r. w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadza się następujące zmiany:


1). §2 p-kt. 2 otrzymuje brzmienie:

„Dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej do 16 roku życia”.

2). §4 p-kt. 2 lit b otrzymuje brzmienie:

„Krajowego zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie wczasów, kolonii, obozów i kolonii zdrowotnych do 16 roku życia”.

3). §8 p-kt. 1 otrzymuje brzmienie:

„dopłata do wypoczynku i wczasów krajowych określonych w §4 p-kt. 2 lit a – c do wysokości 400zł, jeden raz w roku. Osoba uprawniona do wypoczynku może skorzystać z dofinansowania do jednej formy wypoczynku w danym roku.

Pracownikowi korzystającemu z wczasów pod gruszą dopłata wynosi wg dochodów – tabela stanowiąca załącznik do Regulaminu.

Dzieciom pracowników do lat 16 korzystających z wczasów pod gruszą dopłata wynosi tyle samo co pracownikowi wg dochodów – tabeli.

Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymują dofinansowanie w wysokości proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia”.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

w. z. Zastępca Burmistrza Witold Sobolewski

 

Liczba odwiedzin : 1212
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-07-15 10:04:59
Czas publikacji: 2005-07-15 10:04:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak