Zarządzenie Nr 48/05 

 
 

 Zarządzenie Nr 48/05

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 30 czerwca 2005r.


w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania rzeczowo – finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Przedborzu


„Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnym zakładem opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego /Dz.U. Nr 94 poz 1097/ i uchwałą Nr XXIII/152/2000 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 31 sierpnia 2000 r w sprawie sprawowania nadzoru nad Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przedborzu zarządza się, co następuje :”

§ 1. Burmistrz Miasta Przedborza po rozpatrzeniu przedłożonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przedborzu sprawozdania finansowego i bilansu za rok 2004, zamykającego się sumą bilansową aktywów i pasywów w kwocie 1.172.720,28 i wynikiem ujemnym /strata netto/ w kwocie 179.539,53 p o s t a n a w i a m przyjąć przedłożone sprawozdanie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

w. z. Zastępca Burmistrza Witold Sobolewski

 

Liczba odwiedzin : 1131
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-07-14 10:07:42
Czas publikacji: 2005-07-14 10:07:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak