Zarządzenie Nr 29/05 

 

 

 Zarządzenie Nr 29/05

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 16 maja 2005 roku


zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przedborzu


“Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się co następuje:”


§ 1. W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/03 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 11 marca 2003 roku w sprawie Regulaminu Urzędu Miejskiego w Przedborzu zmienionego zarządzeniami:

 • Nr 54/03 z dnia 29 września 2003 r.

 • Nr 73/03 z dnia 22 grudnia 2003 r.

 • Nr 37/04 z dnia 31 sierpnia 2004 r.

 • Nr 38/04 z dnia 08 września 2004 r.

 • Nr 44/04 z dnia 30 września 2004 r.

 • Nr 2/2005 z dnia 3 stycznia 2005 r.

 • Nr 6/05 z dnia 1 marca 2005 r.

wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 6 w ust. 1 wprowadza się:

  - w pkt 11 tiret 7 w brzmieniu:

  "11) – robotnik gospodarczy",

  - pkt 15 w brzmieniu:

„ 15. Informatycy – 1 (¾ + ¼ etatu)",

 1. w § 15 skreśla się pkt.16,

 2. w § 16 w ust.1

  - pkt 2. otrzymuje brzmienie :

  "2) prowadzenie obsługi kasowej wszystkich jednostek organizacyjnych gminy".

  - dodaje się pkt.6 w brzmieniu :

  "6)prowadzenie obsługi księgowej".

 3. dodaje się § 22 a w brzmieniu:

  "§ 22 a .Do zadań informatyków należy w szczególności

 1. Inspirowanie i organizowanie prac związanych z wprowadzeniem informatyki w Urzędzie Miejskim:

- rozbudowa sieci komputerowej,

- dbałość o utrzymanie sprzętu komputerowego w należytym stanie,

- wnioskowanie o środki oraz zakup sprzętu komputerowego,

- zakup nowego oprogramowania dla poszczególnych referatów oraz jego wdrożenie,

- nadzór oraz zakup nowych wersji systemów komputerowych zgodnych z obowiązującymi na bieżąco przepisami oraz wymaganiami,

- nadzór nad właściwym wprowadzaniem danych do zakupionych systemów komputerowych oraz ich prawidłową eksploatacją.

 1. Szkolenie na bieżąco pracowników poszczególnych referatów w zakresie obsługi komputerów, jak również obsługi poszcególnych systemów informatycznych oraz programów użytkowych.

 2. Pomoc przy sporządzaniu sprawozdań z poszczególnych referatów.

 3. Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności:

- przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe,

- podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń lub podejrzenia naruszenia,

- nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe oraz nadzór nad kontrolą przebywających w nich osób,

- nadzór nad naprawami, konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych, na których zapisane są dane osobowe,

- zarządzanie hasłami użytkowników, systemami antywirusowymi i ich procedurami,

- wykonywanie kopii zapasowych, ich przechowywanie oraz okresowe sprawdzanie pod kątem ich dalszej przydatności,

- nadzór nad obiegiem oraz przechowywaniem dokumentów zawierających dane osobowe,

- nadzór nad prawidłowością archiwizacji oraz usuwania danych osobowych,

- monitorowanie funkcjonowania zabezpieczeń w celu ochrony danych osobowych,

- nadzór nad prowadzeniem wymaganej dokumentacji,

- wdrażanie szkoleń z zakresu przepisów dotyczących ochrony danych oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych przy przetwarzaniu danych w systemach informatycznych.

 1. Prowadzenie Biuletynu informacji publicznej".


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 


Liczba odwiedzin : 1192
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-03-24 11:31:39
Czas publikacji: 2006-03-24 11:31:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak