Zarządzenie Nr 49/05 

 
 

Zarządzenie Nr 49/2005

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 30 czerwca 2005r.

w sprawie przyjęcia bilansu i sprawozdania zakładu budżetowego
Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu za rok 2004


„Na podstawie art. 11 ust 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych / j.t. Dz.U. z 2003r Nr 15, poz. 148 ; ost.zm. Dz.U . Dz 2005r Nr 14,poz 114/, oraz § 14 ust 1 § 18 ust 2 Rozporządzenia Ministra finansów dnia 18 grudnia 2001r w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych /Dz.U. Nr 153, poz 1752/ zarządza się co następuje :”

§ 1.Burmistrz Miasta Przedborza po rozpatrzeniu przedłożonego sprawozdania finansowego i bilansu za rok 2004 , zamykającego się sumą bilansową aktywów i pasywów w kwocie 7.704.799,12 i wynikiem finansowym /strata netto/ 36.558,47 p o s t a n a w i a m przyjąć przedłożone sprawozdanie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 1132
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-07-14 10:10:53
Czas publikacji: 2005-07-14 10:10:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak