Zarzadzenie Nr 31/05 

 
 

Zarzadzenie Nr 31/05

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 20 maja 2005r


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

dla zadań z zakresu pomocy społecznej

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002r Dz. U. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984;Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; z 2003r Dz. U. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz.. 1568; z 2004r Dz. U. Nr 96 poz. 959; Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz. 1203) oraz art. 25 i 27 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2005r (Dz. U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001 i Nr 273 poz. 2703).


zarządzam co następuje:


§ 1. Ogłaszam konkurs na realizację zadania z pomocy społecznej w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

załącznik do Zarządzenia Burmistrza Nr 31/05

 

Liczba odwiedzin : 1323
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Piech
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-05-25 15:47:09
Czas publikacji: 2005-05-25 15:47:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak