Zarządzenie Nr 30/05 

 
 

 Zarządzenie Nr 30/05

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 16 maja 2005r.


w sprawie powołania komisji konkursowej na Dyrektora Samorządowego Przedszkola w PrzedborzuNa podstawie art. 5c pkt 2 i art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) § 2 ust. 1 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U.Nr 189, poz. 1855) zarządza się co następuje:

§1.1. Powołuje się komisję konkursową, zwaną dalej komisją w składzie:

a) Organ prowadzący:

 • przewodniczący Ślusarczyk Wojciech

 • członkowie:

  • Smolich Jadwiga

  • Nowak Zbigniew

b) Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:

 • Zaborowska Anna

 • Borodziuk Katarzyna

 • Wachecka Irena

  c) Przedstawiciele Rady Pedagogicznej:

 • Wodzicka Bożena

 • Zielińska Anna

 1. Przedstawiciele Rady Rodziców:

 • Polak Maria

 • Nowak Monika

§2.1. Komisja, o której mowa w §1 przeprowadzi w miesiącu czerwcu 2005r. Konkurs na Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Przedborzu.

2. Po zakończeniu konkursu oraz przekazaniu Burmistrzowi Miasta Przedborza dokumentacji postępowania konkursowego komisja ulega rozwiazaniu.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Działalności Gospodarczej, Kultury i Oświaty.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 1216
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-05-30 13:35:12
Czas publikacji: 2005-05-30 13:35:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak