Zarządzenie Nr 32/05 

 
 

 Zarządzenie nr 32/2005

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 23 maja 2005 roku

w sprawie zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, § 15 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych /Dz. U. Nr 112 poz. 1319 z późn. zm./ zarządza się co następuje:

§ 1. W jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych wprowadza się zmiany określone poprzez załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 1217
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-05-30 15:14:06
Czas publikacji: 2005-05-30 15:14:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak