Zarządzenie Nr 34/05 

 
 

Zarządzenie Nr 34/05

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 25 maja 2005

w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2005Na podstawie art. 128 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych /Dz.U z 2003 r Nr 15, poz 148 z późn.zm/ § 16 pkt 4 Uchwały Nr XXIV/168/05 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 15 lutego 2005r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedbórz na rok 2005 zarządzam co następuje:

§ 1. Zmienia się wydatki budżetowe w /g załącznika Nr 1

§ 2.Budżet po zmianach wynosi:

- dochody:                                       12.590.649,00

- wydatki:                                         15.990.591,00

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Zarządzenie podlega poddaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu.

Załącznik nr 1

Burmistrz Miasta Przadborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 1202
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-06-21 14:51:57
Czas publikacji: 2005-06-21 14:51:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak