Zarządzenie NR 22/07 

 
 

Zarządzenie Nr 22/2007

Burmistrza Miasta Przedborza

 z dnia 24 maja 2007

w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wymianę okien drewnianych na PCV w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu ul. Częstochowska Nr 25 „.

Na podstawie art. 19 i art. 20 ust l oraz 21 ust. l i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych" /Dz. U. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm/ zarządzam,

co następuje:

§ l. Powołuję Komisję przetargową w składzie:

1. Damian Szmigielski                    -Przewodniczący

2. Artur Koski                                 -Z-ca Przewodniczącego

3. Waleria Krawczyk                      -Sekretarz

4. Dawid Piątek                              -członek

5. Anna Kuder                                -członek

6. Jadwiga Kamińska-Nowak        -członek

§. 2. Komisja ma charakter doraźny i przeprowadzi tylko postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Wymianie okien drewnianych na PCV w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu ul. Częstochowska Nr 25 „.

§. 3. Ustala się regulamin Komisji przetargowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 >>

 

Liczba odwiedzin : 837
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-06-08 15:21:19
Czas publikacji: 2007-06-08 15:21:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak