Zarządzenie Nr 35/05 

 
 

 ZARZĄDZENIE NR 35/2005

BURMISTRZA MIASTA PRZEDBORZA

z dnia 14 czerwca 2005r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
Na podstawie art.9 g ust.2 i ust.4,art.91 d pkt.2 ustawy z dnia 26 stycznia1982r. Karta nauczyciela /Dz.U.z 2003r.Nr 118 poz.1112 z póź.zm./ §10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.Nr260 poz.2593)

zarządza się co następuje:

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Publicznej Szkole Podstawowej w Przedborzu , zwaną dalej Komisją Egzaminacyjną w składzie:

●przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – p. Smolich Jadwiga

●przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – p. Łęgosz Urszula

●dyrektor szkoły – p. Todynek Wojciech

●eksperci z listy ekspertów:

♦p.Zaborowska Anna – ekspert w zakresie pedagogiki

♦p.Hubert Bożena – ekspert w zakresie wychowania fizycznego

Komisja Egzaminacyjna przeprowadzi postępowanie egzaminacyjne w miesiącu czerwcu 2005 r. i po zakończeniu postepowania ulega rozwiązaniu.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 1214
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-07-12 11:24:02
Czas publikacji: 2005-07-12 11:24:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak