Zarządzenie Nr 36/05 

 
 

 ZARZĄDZENIE NR 36/2005

BURMISTRZA MIASTA PRZEDBORZA

z dnia 15 czerwca 2005 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Przedborzu“Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.), art. 104 § 1, art. 104 1§1 – 2, art. 104 2§ 2 i art. 104 3 §1 – 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:”

§ 1. W zarządzeniu Nr 18/2003 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 5 marca 2003 roku w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Przedborzu w załączniku Nr 1 w Rozdziale III. Obowiązki pracownika, po § 19 dodaje się § 19 a w brzmieniu:

„§ 19 a. Pracownik zobowiązny jest nosić identyfikator określający stanowisko służbowe oraz imię i nazwisko”.

§ 2. Zobowiązuję Sekretarza Miasta do zapoznania z treścią niniejszego zarządzenia pracowników Urzędu Miejskiego w Przedborzu w terminie do 24 czerwca 2005 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania go do publicznej wiadomości pracowników tj. 30 czerwca 2005 roku.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 1200
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-07-12 08:29:31
Czas publikacji: 2005-07-12 08:29:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak