Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 15 lutego 2005r. 

 
 

 PROTOKÓŁ

z XXIV sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 15 lutego 2005 roku


XXIV sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się o godz. 1000 i trwała do godz. 1410.

W sesji udział wzięli radni i sołtysi wg załączonych list obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pani Alicja Grochola - Skarbnik Miasta

Pani Maria Szwed – Sekretarz Miasta

Pan Wojciech Ślusarczyk – Burmistrz Miasta

Pan Witold Sobolewski – Z-ca Burmistrza

Pan Artur Zasobniak – Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu

Pan Jarosław Chudy – Radny Powiatu Radomszczańskiego

oraz grupa mieszkańców Przedborza

Ad 1.

Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady – Ryszard Bielecki.

Na podstawie listy obecności (14 radnych, spóźnienie radnego Mąkosy) stwierdził prawomocność obrad.

Ad.2

Porządek obrad XXIV sesji Rady Miejskiej wraz z projektami uchwał został przesłany radnym z zachowaniem terminu określonego przez Statut Gminy Przedbórz.

Ad. 3

Protokół z ostatniej sesji został przyjęty 13 głosami za i 1 wstrzymującym się.

Ad. 4

Sprawozdania z działalności Komisji Spraw Obywatelskich, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym złożyli ich Przewodniczący: radny Wuszt, radny Dudkiewicz i radny Gawron.

Przedmiotowy materiał z wystąpienia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem pytań do złożonych sprawozdań, Przewodniczący Rady radny Bielecki przystąpił do realizacji dalszej części porządku obrad.

Ad. 5

Informację z pracy Burmistrza Miasta między sesjami złożył Burmistrz pan Wojciech Ślusarczyk.

Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W związku ze złożoną informacją, radny Naczyński zapytał o sposób finansowania zadania pn. Termomedernizacja Szkoły Podstawowej w Przedborzu. Radny wyraził niezrozumienie w kwestii umieszczenia pozycji 1,5 mln zł w budżecie gminy w tym roku z przeznaczeniem na to zadanie, gdyż wcześniej na Komisji zrozumiał, że ma być ono pokryte środkami pozabudżetowymi oraz oszczędnościami powstałymi w wyniku efektu energetycznego. Ponadto zapytał, czy w ramach termomodernizacji budynku szkoły uwzględniona została również budowa szatni?

Odpowiadając, pan Burmistrz Ślusarczyk po raz kolejny podkreślił, iż planowana w budżecie kwota kredytu nie musi być zaciągnięta. Środki te są zabezpieczone w celu wykazania ich podczas składania wniosków o dofinansowanie danej inwestycji. Poinformował, że łączny koszt inwestycji szacowany jest na 1,5 mln złotych, przy czym ewidentne jest dofinansowanie z WFOSiGW w wysokości 40% kosztów. Czynione będą również starania o uzyskanie dotacji z Ekofunduszu. Pozostałe należności wypłacane będą wykonawcy z oszczędności powstałych w wyniku wprowadzenia nowego, energooszczędnego źródła ogrzewania. Dodał, że oszczędności nastąpią w wyniku zmniejszenia etatów palaczy (zatrudnienie jednej osoby do dozoru) oraz wskutek faktu, że biomasa jest tanim paliwem, które jest dostępne na terenie gminy, np. odpady z tartaków, zakładów przetwórstwa drzewnego, zrębki z gałęzi. Wspomniał również o możliwości uprawy wierzby energetycznej przez rolników z terenu gminy.

Tłumacząc sposób finansowania instalacji kotłowni przystosowanej do spalania biomasy, poinformował, że z powstałych oszczędności, wynikłych z kosztów normalnej eksploatacji ogrzewania obiektu, gmina będzie spłacać firmę, która po wygraniu przetargu, wykona to zadanie.

Ponadto pan Burmistrz Ślusarczyk podał przykład gminy Parzęczew, która dokonując montażu takiej kotłowni oraz starań o dofinansowanie zadania, przetarła szlaki i w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która zgadza się na taki sposób dofinansowania, i w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, skąd pozyskano dotację.

Jeśli chodzi o budowę szatni, pan Śusarczyk zaznaczył, że projekt zakłada to pomieszczenie w nowym obiekcie, natomiast termomodernizacja dotyczy tylko starej części budynku.

Dalej, radny Naczyński, w kontekście wykonanego projektu rozbudowy szkoły, zapytał, dlaczego w momencie jego zlecania nikt nie przewidział, że jego realizacja przerośnie możliwości finansowe gminy, dlaczego nikt nie zdawał sobie sprawy, iż w najbliższych kilku latach nie ma szans na budowę gimnazjum? Radny skrytykował wykonanie kosztownego projektu z uwzględnieniem budowy gimnazjum, który teraz trzeba przerabiać, ponieważ budowa gimnazjum zostaje oddalona w czasie.

Poza tym radny Naczyński wrócił do tematu wydatkowania 1,5 miliona złotych na termomodernizację szkoły. Odwołując się do opinii osoby kompetentnej w tej sferze, radny wyraził dezaprobatę do zastosowania kotłowni na biomasę. Mówił, że przed uchwaleniem tej inwestycji, radni powinni przynajmniej obejrzeć podobną kotłownie, bądź rozważyć możliwość zastosowania innego alternatywnego paliwa, np. ekogroszku. Podkreślając konieczność analizy efektu ekologiczny, energetyczny, spalania oraz kosztów instalacji, zarzucił podejmowanie decyzji zbyt pochopnie, bo: cyt: kończy się kadencja i wyrok za pasem.

Nie zgadzając się z powyższą wypowiedzią dotyczącą budowy gimnazjum, Przewodniczący Rady radny Bielecki zwrócił uwagę, że temat potrzeby budowy tejże placówki podejmowany był od lat, ponieważ koszty, jakie gmina ponosi są niewspółmierne, w stosunku do tego, z czego gmina korzysta. Zapytał radnego Naczyńskiego, dlaczego nie wnosił tych uwag podczas omawiania projektu rozbudowy szkoły?

Projekt był dyskutowany z Radą na etapie jego powstawania.

Ponadto wyraził pogląd, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozbudowę szkoły rozpocząć od budowy hali sportowej, a później w miarę posiadania środków przystąpić do dobudowy gimnazjum.

W uzupełnieniu odpowiedzi, pan Burmistrz Ślusarczyk przypomniał genezę podjęcia decyzji o kompleksowej rozbudowie szkoły.

Przypomniał, że przed wejściem Polski do Unii Europejskiej mówiono o bardzo dużych pieniądzach dla samorządów, dotyczących dofinansowania rozbudowy obiektów edukacyjnych. Niestety, okazało się jednak, że w samym województwie łódzkim na ok. 80 przygotowanych takich wniosków, w 2004 roku pieniędzy unijnych nie wystarczyło nawet na realizację pierwszego z listy rankingowej wniosku.

Takiej sytuacji nikt nie mógł przewidzieć. Poza tym, pan Ślusarczyk powtórzył, że Rada była informowana na bieżąco o etapowej realizacji zadania. Większość radnych zadecydowała o przystąpieniu w pierwszej kolejności do budowy hali sportowej. Zaznaczył, że na to zadanie gmina Przedbórz nie będzie brała żadnego kredytu.

Głos zabrał Przewodniczący Bielecki, który stwierdził, że Rada może tej uchwały nie przyjąć, nie zaciągać żadnego kredytu i nic nie robić. Dodał, że dochodzi do wniosku, że niektórym radnym chodzi o to, żeby siedzieć i torpedować wszystkie podjęte inicjatywy.

W związku z powyższą wypowiedzią, radny Naczyński wniósł sprzeciw. Zaznaczył, że on tylko chce, aby przed daną inwestycją przeanalizować wszystkie za i przeciw.

Na przykładzie zmiany ogrzewania w przedszkolu (2002 rok), radny zarzucając, że gmina nie stosuje ekonomicznych rozwiązań, skrytykował sposób wydatkowania publicznych pieniędzy. Stwierdził, że on już wtedy uważał wprowadzenie systemu olejowego za zbyt kosztotwórcze i nieefektywne.

Ponownie nalegał, aby radni obejrzeli kotłownię przystosowaną do spalania na biomasę przez głosowaniem nad zabezpieczeniem środków na budowę analogicznej kotłowni w Przedborzu.

Jednakże Przewodniczący Rady, radny Bielecki oznajmił, że projekt uchwały

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok poddany głosowaniu będzie w dniu dzisiejszym i to radni zdecydują, czy będzie realizowana budowa nowej kotłowni w szkole.

Tu nie objęta zapisem różnica zdań wśród zebranych.

Przewodniczący Bielecki uznając polemikę za niestosowną, przerwał dyskusje i przystąpił do realizacji punktu – podjęcie uchwał.

Odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu.

Pan Burmistrz Ślusarczyk nawiązując do obecnej sytuacji służby zdrowia w związku z „ustawą 203” (w kraju trwają strajki pielęgniarek), poinformował, że poprzez tę uchwałę gmina wyraża wolę pomocy dla zakładu w przypadku konieczności jej udzielenia. Zaznaczył, iż w ostatnim czasie, mimo słabych kontraktów z NFZ, nasza placówka zdrowia gospodarzy się na tyle dobrze, że posiada środki na spłatę pierwszej transzy zasądzonych wyroków. Dodał, że dotąd pani Dyrektor SPZOZ nie czekając biernie na pomoc organu nadzorującego, podejmowała cały szereg działać celem uniknięcia zadłużenia (np. odwołania od wyroków, próby wywalczenia korzystniejszych warunków).

Następnie głos zabrała pani Kamińska-Nowak, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu.

Przypominając, że „ustawa 203” obejmuje placówki, które na dzień 31.12.2001 rok zatrudniały ponad 50 pracowników, podkreśliła, iż niefortunnie w przedborskim SPZOZ na ten dzień pracowało 51 osób, a wśród nich – pracownicy sezonowi. Wobec tego temat jest sporny. Postępowanie się toczy i nie ma jeszcze wyroku. Dalej pani Dyrektor uzasadniła swe wystąpienie do Rady o udzielenie pożyczki dla SPZOZ. Wyjaśniła, że niejako przewidując wariant negatywny, zwróciła się do Rady o zajęcie stanowiska w sprawie udzielenia pożyczki w celu uniknięcia zadłużenia placówki. Poinformowała, iż pierwsi pracownicy dostali już należności z tytułu „ustawy 203”, a pieniądze te pochodziły z wygospodarowanych środków przez SPZOZ. Ponadto pani Dyrektor dodała, że jeżeli kwestia pracowników sezonowych będzie miała wpływ na apelacje SPZOZ, zdarzyć się może, iż problem nie będzie istniał.

Podkreśliła, że jest to pożyczka intencyjna i w tej chwili nie będzie ona wykorzystywana.

Kończąc pani Kamieńska-Nowak dodała, że nie pamięta tak trudnej sytuacji finansowej w służbie zdrowia, ponieważ nigdy dotąd nie było tak ciężko.

Przewodniczący Bielecki również zaznaczył, że jest to uchwała intencyjna, która w konsekwencji może nie być zrealizowana.

Natomiast radny Naczyński wyraził opinię, że konsekwencje „ustawy 203” można było przewidzieć, należało. Zaistniałą sytuację nazwał kuriozum, które skutkuje takimi kwotami (przez dwa etaty taka konsekwencja).

Następnie Przewodniczący Bielecki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu.

Wynik głosowania stanowił 14 głosów za i 1 wstrzymujący.

Uchwała Nr XXIV/167/05 Rady miejskiej w Przedborzu w sprawie udzielenia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 • Przewodniczący Rady radny Bielecki odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedbórz na 2005 rok.

Radny Naczyński złożył oficjalny wniosek o zdjęcie - do najbliższej sesji - 1 mln złotych z pozycji termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Przedborzu. Jego zdaniem radni powinni zobaczyć, jak funkcjonuje kotłownia, podobna do tej, która ma powstać w szkole. Jest przekonany, że trzeba to zobaczyć i porównać z kotłownią, np. na ekogroszek. Odnosząc się do wypowiedzi pana burmistrza, iż podejmuje on działania przy otwartej kurtynie, radny ironizował, że zna tą otwartą kurtynę… prokuratura już się tym zajmuje i niedługo sąd też się zajmie…

W tej chwili Przewodniczący Bielecki przerwał sugestie radnego Naczyńskiego i udzielił głosu radnemu Mąkosie, który zapytał, czego dotyczy pozycja 150 tysięcy złotych w dziale turystyka oraz jaka byłaby konsekwencja zdjęcia 1 miliona z termomodernizacji szkoły?

Odpowiadając, pan Burmistrz Ślusarczyk wyraził obawę, że instytucje, typu - Ekofundusz nie będą czekały na gminę Przedbórz z przyjęciem wniosku. Zwrócił uwagę, że pieniądze dzielone są w pierwszym terminie składania wniosku, dlatego bardzo istotne jak, aby jak najszybciej okazać się zabezpieczeniem środków własnych.

Odnośnie budowy ulicy Turystycznej:

Pan Burmistrz Ślusarczyk poinformował, iż przedstawicielka Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości (z którą gmina nawiązała współpracę) podpowiedziała nam, że na samą drogę Turystyczna, gmina nie miałaby szans otrzymać dofinansowania, natomiast przy założeniu, ze będzie to traktowane jako dojazd do zalewu, (przeznaczenie turystyczne) gmina może starać się o dofinansowanie. Zaś jeżeli wniosek nie zostanie pozytywnie rozpatrzony, będziemy robić drogę z własnych środków, tak jak to było planowane wcześniej.

Radny Naczyński stwierdził, że budowa hali sportowej nie zostanie zakończona w tym roku, więc nie widzi zasadności teraz pobierać pożyczkę, jego zdaniem spokojnie można to odłożyć na przyszły rok.

W odpowiedzi radny Mąkosa orzekł, że albo robimy coś, albo nic, po czym zwrócił się do radnego, aby podał alternatywę.

Przewodniczący Bielecki radny Bielecki poddał pod głosowanie wniosek radnego Naczyńskiego o zdjęcie 1 miliona złotych z termomodernizacja budynku szkoły podstawowej.

Powyższy wniosek został odrzucony, wynik głosowania stanowił 1 głos za i 14 głosów - przeciw.

Następnie Pani Skarbnik Grochola przedstawiła ogólną analizę projektu budżetu na 2005 rok:

 • Dochody budżetu na rok 2005 12.302.849

 • Wydatki budżetu na rok 2005-03-01 15.573.169

 • Deficyt budżetu na rok 2005 wynosi 3.270.320

i kształtuje się na poziomie 26,58% do planowanych dochodów

 • Prognoza długu gminy Przedbórz na 31.12.2005 r.

- kwota zadłużenia na 31.12.2004 r. 546.567

- zaciągnięte kredyty i pożyczki w roku 2005 3.858.700

- minus spłata pożyczek i kredytów na 2005 r. 441.380

prognoza zadłużenia na 31.12.2005 r. 3.963.887

Prognozowane zadłużenie na rok 2005 stanowi 32,2% planowanych dochodów gminy.

 • Kwota przypadająca do spłaty rat pożyczek i kredytów wraz z odsetkami:

- spłata pożyczek i kredytów 441.380

- spłata odsetek 145.833

- razem: 587.213 co stanowi 4,77% planowanych dochodów gminy.

Radny Naczyński zaproponował, aby zdjąć z zadania pn. Termomodernizacja szkoły podstawowej kwotę 150 tys. złotych z przeznaczeniem na budowę szatni w szkole. Radny nadmienił, iż od lat tylko mówi się o konieczności budowy szatni, natomiast nic się nie robi w tej sprawie. Podkreślając zasadność budowy szatni, zwrócił uwagę na ostatnie zajścia związane z kradzieżą odzieży w szkole.

Odpowiadając na powyższe Przewodniczący Bielecki przyznał, że budowa szatni byłaby wskazana, jednakże w tej chwili nie widzi sposobności wprowadzenia zmiany do projektu. Podkreślił, iż Komisje spotykały się kilka razy celem ustalenia projektu budżetu i radny Naczyński ani razu nie wspomniał o budowie szatni.

Głos zabrał również pan Wojciech Todynek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przedborzu, który zgodził się, że szatnia jest potrzebna, jednakże dodał, że sytuacja jest kontrolowana i nie dzieje się tak strasznie, jak to przedstawia radny Naczyński.

Uzupełniając powyższe sprostowania pan Burmistrz Ślusarczyk dodał, że budowa nowej szatni wiąże się z kosztem rzędu 360 tys. złotych, nie 150 tys. złotych, a przemieszczenie tych środków w tym momencie zrujnowałoby zatwierdzony przez radnych dotychczas projekt uchwały budżetowej na 2005 rok.

W związku z powyższym propozycja radnego Naczyńskiego o zabezpieczenie środków finansowych na budowę szatni została oddalona do czasu, gdy pojawią się w budżecie luźne środki pieniężne (finanse niewykorzystane przy realizacji innych zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2005 rok).

Zajęcie takiego stanowiska spotkało się z oburzeniem radnego Naczyńskiego, który skrytykował podejście Rady do problemu. Zarzucił, że jest realizowana wypłata zobowiązania z tytułu dodatku specjalnego dla burmistrza, a nie ma możliwości zaplanować budowy szatni.

Głos zabrał radny Mąkosa, który zapytał, na jakim etapie jest kupno samochodu dla potrzeb Urzędu oraz czy przedmiotowy projekt budżetu zabezpiecza środki finansowe na remont przekaźnika telewizyjnego.

Odpowiadając pan burmistrz Ślusarczyk poinformował, że w dniu 9 lutego został ogłoszony przetarg na zakup samochodu.

W kwestii remontu przekaźnika, pan Burmistrz wyjaśnił, że zakup nowych urządzeń wiąże się z kosztem ok. 8 tys. euro i w obecnym budżecie nie ma takiej kwoty z przeznaczeniem na renowację przekaźnika. Zaproponował, aby wrócić do tego tematu po wykonaniu budżetu I półrocza.

Innych pytań już nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący Rady radny Bielecki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na rok 2005.

Uchwała została podjęta 14 głosami za i 1 wstrzymującym się.

Uchwała Nr XXIV/168/05 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na rok 2005 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W tej części obrad Przewodniczący Bielecki ogłosił 20-minutową przerwę.

 • Po przerwie Przewodniczący Rady radny Bielecki przystępując do dalszej realizacji porządku obrad, odczytał projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Radni nie wnieśli pytań do projektu, więc poddano go pod głosowanie.

Wynik głosowania przy udziale 13 radnych podczas głosowania (nieobecność radnych – Gawrona i Margasa) był jednogłośny: 13 głosów – za.

Uchwała Nr XXIV/169/05 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na rok 2005 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz jednego punktu w złotych odczytał Przewodniczący Bielecki.

Do projektu nie wniesiono zapytań, więc poddano go pod głosowanie.

Wynik głosowania przy udziale 13 radnych podczas głosowania (nieobecność radnych – Gawrona i Margasa) był jednogłośny: 13 głosów – za.

Uchwała Nr XXIV/170/05 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz jednego punktu w złotych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 • Przewodniczący Bielecki odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym w użyczenie zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Przedbórz położonej w Gaju nr 1 na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Pomocowego „Pomost”.

Rekomendacji powyższego projektu dokonała pani Elżbieta Koska, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, która poinformowała, że dodatkowym dokumentem zawartej współpracy ze stowarzyszeniem Pomost jest umowa, która obejmuje szczegółowe warunki użyczenia nieruchomości. Dodała, że w związku z nawiązaniem współpracy z organizacją Pomost, Gmina Przedbórz nie ponosi żadnego ryzyka finansowego, a nawet pozyska korzyść płynącą z możliwości umieszczenia osób z naszej gminy w tym domu.

Następnie Przewodniczący Rady radny Bielecki przystąpił do procedury głosowania nad projektem.

Wynik głosowania przedstawił się następująco:

14 głosów za

1 wstrzymujący

Uchwała Nr XXIV/171/05 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym w użyczenie zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Przedbórz położonej w Gaju nr 1 na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Pomocowego „Pomost” stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Od tej chwili prowadzenie obrad przejął Wiceprzewodniczący Rady radny Magdziarz.

 • Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zwrotu radnemu kosztów przejazdu samochodu niebędącym własnością gminy

Radni nie wnieśli uwag do projektu, w związku z czym poddano go pod głosowanie. Wynik głosowania stanowił 14 głosów za i 1 wstrzymujący.

Uchwała Nr XXIV/172/05 Rady Miejskiej w Przedborzu zmieniająca uchwałę w sprawie zwrotu radnemu kosztów przejazdu samochodu niebędącym własnością gminy stanowi załącznik do protokołu.

 • Wiceprzewodniczący Magdziarz zarekomendował projekt uchwały w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Przedbórz.

Radni nie wnieśli pytań do projektu, w związku z czym poddano go pod głosowanie. Wynik głosowania stanowił 14 głosów za i 1 wstrzymujący.

Uchwała Nr XXIV/173/05 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Przedbórz stanowi załącznik do protokołu.

 • Wiceprzewodniczący Magdziarz zarekomendował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

W uzupełnieniu, pan Burmistrz Ślusarczyk przypomniał treść uchwały Nr III/22/02 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

Górna stawka opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę usunięcia lub unieszkodliwienia 1m3 odpadów komunalnych przez Zakład Usług Komunalnych oraz podmioty posiadające zezwolenie na świadczenie usług w tym zakresie dotychczas wynosiła - 41,50 zł + 7% VAT. Jeżeli natomiast odpady gromadzone były w sposób selektywny – 37,00 + 7% VAT.

Natomiast usuniecie lub unieszkodliwienie 1m3 odpadów komunalnych przez gminę w przypadku, gdy właściciele nieruchomości nie udokumentują korzystania z usług ZUK-u, czy podmiotów posiadających zezwolenie, lub nie okażą się kwitem dostawy odpadów na wysypisko – świadczenie w tym zakresie wynosiło 50,25 + 7% VAT w obowiązującej wysokości za 1 m3. Jeżeli odpady gromadzone były w sposób selektywny – stawka opłaty stanowiła kwotę 48,75 zł + 7% VAT.

W związku z brakiem chętnych do zabierania głosu projekt poddano pod głosowanie. Wynik głosowania stanowił 14 głosów za i 1 wstrzymujący.

Uchwała Nr XXIV/174/05 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 • Wiceprzewodniczący Magdziarz zarekomendował projekt uchwały w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowych nazw miejscowości.

Radni nie wnieśli pytań do projektu, wobec tego przystąpiono do głosowania. Wynik głosowania był jednogłośny – 15 głosów – za.

Uchwała Nr XXIV/175/05 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowych nazw miejscowości stanowi załącznik do protokołu.

 • Wiceprzewodniczący Magdziarz przeczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i publicznego wolontariacie na 2005 rok.

Rada nie wniosła zapytań do projektu, wobec czego przystąpiono do procedury głosowania. Wynik głosowania był jednogłośny – 15 głosów – za.

Uchwała Nr XXIV/176/05 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie przyjęcia współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i publicznego wolontariacie na 2005 rok jest załącznikiem do niniejszego protokołu.

Ad. 7

W tej części posiedzenia radni zgłosili następujące wnioski i zapytania:

 • Radny Gawron zwrócił się z wnioskiem o rozważenie możliwości montażu kilku słupów oświetlenia ulicznego w miejscowości Stara Wieś.

Odpowiadając pan Burmistrz Ślusarczyk powiedział, że zostanie to wzięte pod uwagę.

 • Radny Mąkosa zapytał, czy istnieje ewentualność przywrócenia wydziału budownictwa i komunikacji do struktury urzędu w Przedborzu?

Wyjaśnień udzielił pan Burmistrz Sobolewski. Poinformował, iż podejmowane działania w tej kwestii dotąd nie przyniosły żadnego rezultatu. Zadania z zakresu budownictwa i komunikacji są zadaniami Powiatu, który nie chce stwarzać precedensu w Przedborzu.

 • Radny Naczyński zapytał, czy w kwestii prac Komitetu Obchodów 600-lecia Miejskości Przedborza, tylko on został tak wyróżniony poprzez jego nie zaproszenie?

Odpowiadając pan Ślusarczyk potwierdził powyższe zdanie radnego.

W konsekwencji czego radny Naczyński stwierdził, że: cyt: pan też już niedługo będzie miał wyrok, takie są fakty, to tylko kwestia czasu, układy polityczne też się zmieniają, sądy też, każdy winny mówi, że jest niewinny i czeka na wyroki niewinni też dostają wyroki, a osoby, które są oszustami dalej sprawują władzę…

Następnie Przewodniczący Bielecki przerywając kłótnię radnego Naczynskiego z panem Burmistrzem informując, że Prokuratura nie znajdując znamienia przestępstwa część postępowania umorzyła, przedstawił pisma dotyczące wspomnianego umorzenia.

Ad. 8

Przewodniczący Rady radny Bielecki przypomniał Radzie o obowiązku składania oświadczeń majątkowych ( termin do końca miesiąca kwietnia).

Ad. 9

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Bielecki zakończył XXIV obrady Rady Miejskiej w dniu dzisiejszym.


Protokołowała:

Barbara Auguścik

Przewodniczący Rady Miejskiej w Przedborzu Ryszard Bielecki

 

Liczba odwiedzin : 1195
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-06-29 12:41:41
Czas publikacji: 2005-06-29 12:41:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak