Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2005r. 

 
 

PROTOKÓŁ

z XXV sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 30 marca 2005 roku


XXV sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się o godz. 10:00 i trwała do godz. 12:30.

W sesji udział wzięli radni i sołtysi wg załączonych list obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pani Alicja Grochola - Skarbnik Miasta

Pani Maria Szwed – Sekretarz Miasta

Pan Wojciech Ślusarczyk – Burmistrz Miasta

Pan Witold Sobolewski – Z-ca Burmistrza

Pan Artur Zasobniak – Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu

Pan Jarosław Chudy – Radny Powiatu Radomszczańskiego

oraz grupa mieszkańców Przedborza


Ad 1.

Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady – Ryszard Bielecki.

Na podstawie listy obecności stwierdził obecność całej Rady.

Ad.2

Porządek obrad XXV sesji Rady Miejskiej wraz z projektami uchwał został przesłany radnym z zachowaniem terminu określonego przez Statut Gminy Przedbórz.

Przewodniczący Rady radny Bielecki złożył wniosek o wprowadzenie zmiany do porządku obrad. Zmiana ta polegała na dodaniu do pkt. 7 projektu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Wniosek został poddany pod głosowanie, w wyniku którego uzyskał poparcie Rady.

Wobec powyższego porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady między sesjami

5. Informacja z działalności Burmistrza Miasta między sesjami.

6. Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

7. Podjęcie uchwał:

  • zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu,

  • w sprawie zmian budżetu Gminy Przedbórz na rok 2005,

  • w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki,

  • w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przedbórz,

  • w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli oraz regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

8. Zapytania, wolne wnioski.

9. Komunikaty.

10. Zakończenie obrad.

Ad. 3

Protokół z ostatniej sesji został przyjęty jednogłośnie – 15 głosami za.

Ad. 4

Sprawozdania z działalności Komisji Spraw Obywatelskich, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym złożyli ich Przewodniczący: radny Dudkiewicz i radny Gawron.

Przedmiotowy materiał z wystąpienia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami złożył Burmistrz pan Wojciech Ślusarczyk.

Stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu.

W związku z powyższym głos zabrał radny Naczyński.

W odniesieniu do termomodernizacji szkoły podstawowej, zapytał, czy przed wyborem sposobu finansowania modernizacji kotłowni była robiona symulacja kosztów innego rozwiązania?

Odpowiadając pan Ślusarczyk poinformował, że w chwili obecnej nie jest przesądzony sposób finansowania tego zadania. W momencie, gdy zostaną ostatecznie skonkretyzowane kwoty alternatywnych rozwiązań, wtedy po raz kolejny zwróci się do komisji o opinię, jakiego wyboru dokonać.

Innych pytań nie zgłoszono.

Ad. 6

Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych złożył Przewodniczący Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych radny Magdziarz.

Przedmiotowa informacja jest załącznikiem do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem pytań do złożonego sprawozdania Przewodniczący Bielecki przystąpił do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.

Ad. 7

  • Przewodniczący Rady radny Bielecki odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu.

Następnie przedstawił okoliczności wprowadzenia zmiany. Poinformował, że do zapisu w uchwale podjętej na ostatniej sesji Rady dotyczącej zaciągnięcia pożyczki dla SPZOZ, osoba sprawująca nadzór w Regionalnej Izbie Obrachunkowej wniosła uwagę do treści § 1.

Zapis ten brzmiał:

„Wyraża się zgodę na udzielenie pożyczki długoterminowej w wysokości 350.000,00 /trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych/ na cele związane z działalnością Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu z okresem spłaty do 2015 roku w/g załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.”

Natomiast wg interpretacji RIO powinien być następującej treści:

„Ustala się maksymalną wysokość pożyczki udzielonej przez Burmistrza Miasta Przedborza dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu na kwotę 350.000,00”.

Radni nie wnieśli pytań, więc projekt uchwały poddano pod głosowanie.

Wynik stanowił 14 głosów za i 1 wstrzymujący, wobec czego uchwała Nr XXV/177/05 została przyjęta do realizacji.

  • Przewodniczący Bielecki przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Przedbórz na rok 2005. Dalszej rekomendacji projektu uchwały dokonała pani Skarbnik Grochola.

Poinformowała, ze zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 31.062,00, na którą składają się sumy:

- w planie przychodów kwota w wysokości 2.422,00 pochodząca z ostatecznego rozliczenia z Urzędami Skarbowymi z tytułu podatków;

- w planie rozchodów kwota w wysokości 28.640,00 pochodząca z umorzeń pożyczki przez WFOŚiGW w Łodzi. Umorzenie dotyczy pożyczki na zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej we wsi Piskorzeniec.

Pani Skarbnik zwróciła uwagę na wprowadzenie nowego zapisu dot. działu Turystyki.

Rada nie wniosła zastrzeżeń do powyższego, w związku z czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Przedbórz na rok 2005.

Wynik głosowania stanowił 13 głosów za i 1 wstrzymujący (nieobecność radnego Gawrona podczas głosowania).

Wobec powyższego uchwała Nr XXV/178/05 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

  • Przewodniczący Rady radny Bielecki zarekomendował projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.

Poinformował, że przeznaczenie pożyczki dotyczy zakupu i montażu prasy taśmowej do odwadniania osadów na oczyszczalnię ścieków w Przedborzu, na co radni już wcześniej wyrazili zgodę.

Uzupełniając wypowiedz pana Przewodniczącego, Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych pan Zasobniak, poinformował, że ogłoszony przetarg (w formie zapytania o cenę) na to zadanie został unieważniony, ponieważ nie złożono co najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu.

Radni nie zgłosili pytań do projektu uchwały, wobec tego przystąpiono do procedury głosowania.

Wynik głosowania stanowił 14 głosów za i 1 wstrzymujący, tym samym uchwała Nr XXV/179/05 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

  • Przewodniczący Rady radny Bielecki przedstawił projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przedbórz, po czym zapytał, czy jest już znana kwota dotacji na realizację tych świadczeń?

Odpowiadając pani Szwed Sekretarz Miasta poinformowała, że oficjalnej informacji Gmina jeszcze nie posiada, jedynie zapewnienie w rozmowie telefonicznej, iż dotacja ta wynosić będzie ok. 198 tys. zł na rok, w tym pierwsza transza – ok. 59 tys. zł. Podkreśliła, iż stypendia szkolne realizowane będą wyłącznie w ramach otrzymanych środków z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, ponieważ budżet gminy nie uwzględnia pozycji zabezpieczającej wypłatę tych zasiłków.

Odnosząc się do form udzielania stypendium szkolnego radny Naczyński zapytał, czy pokrycie kosztów posiłków mogłoby być zaliczone jako jedna z form zasiłku?

Jednakże pani Sekretarz przytaczając ustawę o systemie oświaty zaznaczyła, iż udzielona pomoc materialna ma mieć charakter edukacyjny, natomiast kwestia posiłków jest sprzeczna z założeniami ustawy.

Innych uwag nie wniesiono.

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad w/w projektem uchwały.

Wynik był jednogłośny – 14 głosów za (nieobecność radnego Dudkiewicza podczas głosowania).

Uchwała Nr XXV/180/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przedbórz stanowi załącznik do protokołu.

  • Przewodniczący Rady pan Bielecki przedstawił projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli oraz regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Następnie poddał go pod głosowanie, wynik, którego odzwierciedlał jednogłośne jego poparcie.

Uchwała Nr XXV/181/05 w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli oraz regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego załączono do niniejszego protokołu.

Ad. 8

Radny Naczyński przedstawił następujące wnioski:

- zwrócił się z wnioskiem o zakup stołu i krzeseł jako wyposażenia na salę posiedzeń,

- zgłosił wniosek o podjęcie działań mających na celu odwodnienia odcinka drogi Leśnej,

- zwrócił się z wnioskiem o zmianę ustawienia znaku informującego o rzeczywistym przebiegu drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie przy ulicy Kieleckiej (przed zakrętem).

W odpowiedzi:

- rada ustaliła, że na jednym z najbliższych posiedzeń Komisji, przygotuje projekt stołu, zleci wykonanie kosztorysu i wybór wykonawcy.

- pan Burmistrz powiedział, że po raz kolejny przekaże uwagę radnego Zarządcy Dróg Krajowych.

- pan Burmistrz oznajmił, że zleci rozeznanie sytuacji dotyczącej widoczności znaku drogowego.

Pan Tadeusz Michalski wystąpił o wymianę słupa energetycznego przy ul. Kieleckiej (koło muzeum), natomiast radny Magdziarz – o wymianę słupa – przy ulicy Pocztowej.

Pan Burmistrz Ślusarczyk zaznaczył, iż w/w zadania leżą w kompetencji Zakładu Energetycznego, któremu on zgłosi przedstawione uwagi.

Radny Dudkiewicz zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości wykonania zadaszenia przystanku przy ulicy Radomszczańskiej (koło stacji diagnostycznej), zapytał też, czy remont ulicy Słonecznej będzie realizowany w ramach gwarancji?

Radny Mąkosa zwrócił się z następującymi pytaniami:

- kiedy będzie remontowana ulica Trytwa?

- czy sprawa zaginięcia sprzętu medycznego w SPZOZ-cie została już zamknięta?

- zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie sytuacji związanej z budową ul. Turystycznej i osobami tam dzierżawiącymi grunty,

- czy istnieje możliwość budowy parkingu, wysepki zajazdowej przy ul. Częstochowskiej ( przed wjazdem w ul. Wierzbowską)?

Odpowiadając pan Burmistrz Sobolewski:

Odnośnie remontów dróg krajowych, poinformował, że na dzień dzisiejszy Zarząd nie ogłosił jeszcze przetargu na wykonanie remontów.

Dodał jednocześnie, iż nastąpić to ma w najbliższym czasie, po czym dojdzie do poprawy nawierzchni drogi.

Co do zaginionego sprzętu medycznego, poinformował, że sprawa jest zamknięta, a przestępstwo nie zostało wykryte. Powiedział, że szczegółową pisemną odpowiedz radnemu udzieli pani Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Odnośnie budowy drogi Turystycznej, wyjaśnił, iż nie ma zagrożenia, aby nie uzyskać pozwolenia na budowę drogi Turystycznej. Protest, który został zgłoszony przez jednego z mieszkańców ul. Turystycznej okazał się bezpodstawny i został odrzucony.

Ponadto pan Burmistrz omówił sposób dofinansowania budowy drogi wraz z zagospodarowaniem terenu przy zalewie.

Jeśli chodzi o remont ul. Słonecznej w ramach gwarancji, odpowiedział, że z chwilą zmiany warunków atmosferycznych wykonawca przystąpi do poprawy drogi.

Co do budowy parkingu przy ulicy Częstochowskiej oraz przystanku przy ulicy Radomszczańskiej Pan Burmistrz powiedział, że wnioski te skonsultuje z właściwymi gospodarzami dróg.

Radny Magdziarz zapytał:

- kiedy będą realizowane remonty dróg gminnych?

- kiedy gmina przystąpi do budowy kanalizacji w ulicy Pocztowej?

Radni Bielecki i Nowak zapytali o budowę chodników w ul. Podzamcze i Piotrkowska.

Pan Burmistrz odpowiedział, że w najbliższych dniach ma być ogłoszony przetarg na remonty dróg gminnych, po czym niezwłocznie będą roboty te prowadzone.

Natomiast prace nad budową kanalizacji, jak też chodnika w ul. Podzamcze, ruszą z początkiem m-ca kwietnia br.

Jeśli natomiast chodzi o budowę chodnika w ulicy Piotrkowskiej pan Burmistrz poinformował, ze gmina Przedbórz otrzymała już materiał w postaci kostki i czeka tylko na zawarcie stosownego porozumienia z Dyrekcją Dróg Wojewódzkich.

Pan Zdzisław Kopeć zasygnalizował zmianę profilu drogi na łuku Leśna-Radomszczańska oraz zwrócił się o poprawienie w tym miejscu barierki.

Ad. 9

Przewodniczący Bielecki po raz kolejny przypomniał o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego (termin – do 30 kwietnia).

Ad. 10

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Bielecki zakończył XXV obrady Rady Miejskiej w dniu dzisiejszym.

Protokołowała:

Barbara Auguścik

Przewodniczący Rady Miejskiej w Przedborzu Ryszard Bielecki

 

Liczba odwiedzin : 1036
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-06-29 12:55:19
Czas publikacji: 2005-06-29 12:55:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak