Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 22 kwietnia 2005r. 

 
 

PROTOKÓŁ

z XXVI sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 22 kwietnia 2005 roku

XXVI sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się o godz. 10:00 i trwała do godz. 12:50.

W sesji udział wzięli radni i sołtysi wg załączonych list obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pani Alicja Grochola - Skarbnik Miasta

Pani Maria Szwed – Sekretarz Miasta

Pan Wojciech Ślusarczyk – Burmistrz Miasta

Pan Witold Sobolewski – Z-ca Burmistrza

Pan Artur Zasobniak – Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu

oraz grupa mieszkańców Przedborza

Ad.1.

Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady – Ryszard Bielecki.

Na podstawie listy obecności stwierdził obecność całej Rady.

Ad.2.

Porządek obrad XXVI sesji Rady Miejskiej wraz z projektami uchwał został przesłany radnym z zachowaniem terminu określonego przez Statut Gminy Przedbórz.

Przewodniczący Rady radny Bielecki złożył wniosek o wprowadzenie zmiany do porządku obrad.

Zmiana ta polegała na dodaniu do pkt. 7 projektów uchwał:

- w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi Gminy Przedbórz,

- w sprawie rozszerzenia składu Komisji.

Wniosek został poddany pod głosowanie, w wyniku którego uzyskał poparcie Rady.

Wobec powyższego porządek obrad z uwzględnieniem wprowadzonych zmian przedstawił się następująco:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady między sesjami

5. Informacja z działalności Burmistrza Miasta między sesjami.

6. Informacja z wykonania budżetu Gminy Przedbórz za 2004 rok.

7. Opinia Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu Gminy Przedbórz za rok 2004.

8. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wykonania budżetu Gminy Przedbórz za rok 2004.

9. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie wykonania budżetu gminy Przedbórz za rok 2004,

b) w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Przedborza,

c) w sprawie zmian budżetu Gminy Przedbórz na rok 2005,

d) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki,

e) w sprawie zmian budżetu Gminy Przedbórz na rok 2005,

f) w sprawie Programu Zagospodarowania Turystycznego Miasta i Gminy Przedbórz na lata 2005 – 2006 oraz kierunków rozwoju turystycznego na lata 2007 – 2013,

g) w sprawie sprzedaży w drodze publicznego przetargu ustnego lokalu użytkowego z jednoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu,

h) w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi Gminy Przedbórz,

i) w sprawie rozszerzenia składu Komisji

10. Zapytania, wolne wnioski.

11. Komunikaty.

12. Zakończenie obrad.

Ad. 3

Protokół z ostatniej sesji został przyjęty jednogłośnie – 15 głosami za.

Ad. 4

Sprawozdania z działalności Komisji Spraw Obywatelskich, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa w okresie międzysesyjnym złożyli ich Przewodniczący: radny Wuszt i radny Dudkiewicz.

Przedmiotowy materiał z wystąpienia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami złożył Burmistrz pan Wojciech Ślusarczyk.

Stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6

W związku z faktem, iż informacja z wykonania budżetu Gminy Przedbórz za 2004 rok była analizowana wielokrotnie na posiedzeniach Komisji, teraz pani Skarbnik Grochola ogólnie przypomniała, iż

budżet Gminy Przedbórz został uchwalony Uchwałą Nr XVII/99/04/ z dnia 23 marca 2004 roku, gdzie:

- ustalono dochody w wysokości - 10.028.080

- ustalono wydatki w wysokości - 10.618.303

- ustalono rezerwę ogólną w wysokości - 100.000

Budżet w ciągu roku korygowany był 6 Uchwałami Rady Miejskiej oraz 14 Zarządzeniami Burmistrza Miasta.

Wykonanie budżetu Gminy Przedbórz za rok 2004 wynosiło:

 • po stronie dochodów – 11.674.444 /tj. 98,6 % planu/,

 • po stronie wydatków – 11.719.409 /tj. 96,9 % planu/.

W roku 2004 spłata pożyczek i kredytów wyniosła 627.588.

Zaciągnięto pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 95.000 oraz kredyt w Banku Spółdzielczym w Przedborzu w wysokości 633.395.

Wysokość umorzonych pożyczek przypadających do spłaty w 2004 r. wyniosła 230.362

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2004 obejmował:

pożyczki - 214.567

kredyty - 331.999

Zobowiązania wymagalne nie występowały.

Nie zgłoszono pytań w tej kwestii, wobec czego Przewodniczący Rady radny Bielecki przystąpił do realizacji następnych punktów porządku dzisiejszych obrad.

Ad. 7

Opinię Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu Gminy Przedbórz za rok 2004 przedstawił Przewodniczące tejże Komisji radny Marian Gawron.

Radni nie podjęli polemiki w tym temacie.

W/w dokument załączono do niniejszego protokołu.

Ad. 8

Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wykonania budżetu Gminy Przedbórz za rok 2004 odczytał Przewodniczący Komisji radny Bielecki.

Radni nie podjęli dyskusji w tym punkcie.

Ad. 9

 1. Przewodniczący Rady radny Bielecki przeczytał projekt uchwały w sprawie wykonania budżetu gminy Przedbórz za rok 2004, po czym przypomniał, że podczas analizowania przedmiotowego materiału podczas posiedzeń komisji, radni nie wnosili szczególnych zastrzeżeń co do wykonania budżetu gminy za 2004 rok.

Następnie Przewodniczący Bielecki udzielił głosu radnemu Naczyńskiemu.

Radny w swym wystąpieniu poruszył następujące kwestie:

Odnosząc się do inwestycji pn. Budowa drogi Miejskie Pola wyraził obiekcję, co do sposobu wyłonienia inspektora nadzoru budowlanego (był nim projektant budowy tejże drogi). Zdaniem radnego należało wystąpić o kilka ofert i dokonać wyboru najkorzystniejszej, tym samym skrytykował formę wyłonienia osoby nadzorującej inwestycję.

Następnie, na przykładzie podjęcia decyzji o wykonaniu kompleksowego projektu na budowę szkoły i hali sportowej, radny zarzucił panu Burmistrzowi niegospodarność publicznymi środkami. Radny wyraził pogląd, że można było przewidzieć niepowodzenie w kwestii realizacji kompleksowej budowy szkoły i uniknąć przeróbek projektu, a tym samym dodatkowych kosztów.

Dalej, odnosząc się do wyniku finansowego Zakładu Usług Komunalnych, stwierdził, że jednostka ta powinna przynajmniej osiągać zerowy wynik finansowy.

Odpowiadając na powyższe, pan Burmistrz Sobolewski wyjaśnił:

- jeśli chodzi o wybór inspektora nadzoru budowy drogi Miejskie Pola, poinformował, iż w tym konkretnym przypadku nadzór był konieczny, ponieważ taki był warunek dofinansowania zadania przez Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.

Co do formy wyboru inspektora nadzoru, pan burmistrz zaznaczył, iż zdecydowano się na wybór z wolnej ręki, ponieważ nie było czasu na ogłaszanie długo trwających procedur przetargowych.

Odnośnie budowy szkoły wyjaśnienie złożył pan Burmistrz Ślusarczyk. Zaznaczył, że o etapowości tego zadania mówiło się od początku, przypomniał, że przed podjęciem decyzji o wykonaniu całościowego projektu obiektu, radni byli na bieżąco informowani o możliwościach, sposobach realizacji zadania. Podkreślił, że wówczas nie słyszał sprzeciwu radnych.

Wracając do okresu, kiedy zapadła decyzja o przystąpieniu do kompleksowej budowy szkoły, pan burmistrz przypomniał o zapewnieniach, jakie to ogromne środki pozabudżetowe samorządy miały otrzymać na budowę ośrodków oświatowych. Niestety zobowiązania te wkrótce rozminęły się z rzeczywistością.

Wyjaśnienia te nie usatysfakcjonowały radnego Naczyńskiego.

Radny dalej wyrażał niezadowolenie z podejmowanych działań ze strony burmistrza, po czym skrytykował wybór spółki Bioenergia, odpowiedzialnej za wykonanie analizy finansowej termomodernizacji budynku szkoły.

Radny wyraził zdanie, iż decyzja ta może zaskutkować efektem podobnym, co przy wyborze ogrzewania olejowego w przedszkolu (wysoka obecna cena oleju opałowego).

W związku z faktem, iż doszło do „ożywionej” różnicy zdań pomiędzy radnym Naczyńskm a burmistrzami, kilku radnych opuściło salę i Przewodniczący Bielecki przerwał kłótnię.

Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wykonania budżetu gminy Przedbórz za rok 2004.

Wynik głosowania nad w/w projektem uchwały przedstawił się następująco:

Za - 14

Przeciw - 1

Wstrzymujących - 0

Wobec powyższego uchwała Nr XXVI/182/05 została przyjęta do realizacji.

 1. Przewodniczący Rady radny Bielecki odczytał projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Przedborza, po czym przystąpił do procedury głosowania.

W głosowaniu oddano głosów:

Za - 14

Przeciw - 1

Wstrzymujących - 0

Uchwała Nr XXVI/183/05 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 1. Przewodniczący Bielecki odczytał projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Przedbórz na rok 2005.

Rekomendacji projektu dokonała pani Skarbnik Grochola. Poinformowała, że zmiana budżetu jest powiązana ze zniesieniem z gminy Przedbórz zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia miastu Radomsko.

Następnie Przewodniczący Bielecki poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania nad w/w projektem uchwały przedstawił się następująco:

Za - 14

Przeciw - 0

Wstrzymujących - 0

W głosowaniu nie wziął udziału radny Marian Gawron, który opuścił na chwilę salę obrad.

Uchwała Nr XXVI/184/05 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W tej części obrad Przewodniczący Bielecki ogłosił przerwę.

Po przerwie wznowiono obrady i przystąpiono do realizacji dalszej części porządku obrad.

 1. Przewodniczący Bielecki przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.

Informując, iż projekt uzyskał akceptację Komisji, przypomniał, że przeznaczenie pożyczki w wysokości 98.560,00 zł dotyczy rozbudowy komunalnego ujęcia wody w miejscowości Góry Mokre.

Wobec braku chętnych do zabierania głosu, Przewodniczący przystąpił do procedury głosowania.

Wynik głosowania przy udziale 13 radnych (nieobecność radnej Purcelewskiej i radnego Margasa) był jednogłośny – 13 głosów za.

Uchwała Nr XXVI/185/05 jest załącznikiem do niniejszego protokołu.

 1. Przewodniczący Bielecki odczytał projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2005, po czym poddał go pod głosowanie.

Wynik głosowania przy pełnym składzie Rady był następujący:

Za - 14

Przeciw - 0

Wstrzymujących - 1

Uchwała Nr XXVI/186/05 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 1. Przewodniczący Bielecki przedstawił projekt uchwały w sprawie Programu Zagospodarowania Turystycznego Miasta i Gminy Przedbórz na lata 2005-2006 oraz kierunków rozwoju turystycznego na lata 2007-2013.

Informując, iż projekt ten uzyskał poparcie Komisji, poddał go pod głosowanie.

Wynik głosowania przy pełnym składzie Rady był następujący:

Za - 14

Przeciw - 0

Wstrzymujących - 1

Uchwała Nr XXVI/187/05 jest załącznikiem do niniejszego protokołu.

 1. Przewodniczący Bielecki przeczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze publicznego przetargu ustnego lokalu użytkowego z jednoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Wobec braku chętnych do zabierania głosu, Przewodniczący przystąpił do procedury głosowania.

Wynik głosowania był jednomyślny – 15 głosów za.

Uchwała Nr XXVI/188/05 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W tej części posiedzenia Przewodniczący Rady radny Bielecki przekazał prowadzenie obrad swemu zastępcy – radnemu Magdziarzowi.

 1. Wiceprzewodniczący Magdziarz zarekomendował projekt uchwały w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi gminy Przedbórz.

Pani Skarbnik Grochola poinformowała, iż dotychczasowa umowa wygasa w dniu 2 maja br. Zaznaczyła, że Bank Spółdzielczy oferuje gminie Przedbórz korzystne warunki, ponieważ usługi tego banku wobec gminy stanowią połowę cennika.

Następnie przystąpiono do głosowania nad w/w projektem uchwały.

Wynik głosowania był jednomyślny – 15 głosów za.

Uchwałę Nr XXVI/189/05 załączono do niniejszego protokołu.

 1. Wiceprzewodniczący Rady radny Magdziarz odczytał projekt uchwały w sprawie rozszerzenia składu komisji.

Projekt uchwały dotyczył rozszerzenia składu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa o osobę radnego Miłosza Naczyńskiego.

Wynik głosowania był jednogłośny – 15 głosów za.

Uchwałę Nr XXVI/190/05 załączono do niniejszego protokołu.

Ad. 10

W punkcie tym radni zgłosili następujące wnioski i zapytania:

 • Radny Dudkiewicz:

- zgłosił wniosek o poprawę nawierzchni drogi Klonowej na osiedlu Radomszczańska, np. poprzez wysypanie jej żwirem,

- ponowił wniosek o wykonanie przystanku w ul. Radomszczańskiej,

- zwrócił uwagę na wyłączenia oświetlenia ulicznego na osiedlu Częstochowska ( włamania do posesji) oraz przy boisku sportowym,

- wystąpił o likwidację dzikiego wysypiska śmieci przy boisku,

- zgłosił wniosek o rozważenie możliwości dofinansowania remontu elewacji prywatnych posesji przy ul. Rynek;

Odpowiedzi udzielił pan burmistrz Sobolewski.

Jeśli chodzi o wykonanie przystanku przy ul. Radomszczańskiej, przekazał, że gospodarz tejże nie wyraża zgody na budowę przystanku w tym miejscu, w związku z czym, ewentualnie, pozostaje kwestia umieszczenia przystanku na gruncie prywatnym. Wówczas należałoby wystąpić oficjalnie do właściciela gruntu, a po uzyskaniu zgody, przystąpić do oszacowania kosztów, zrobienia projektu i oczywiście umieszczenia tej pozycji w budżecie gminy.

Odnośnie poprawy nawierzchni drogi Klonowej, poinformował, że teoretycznie droga ta obecnie wytyczona jest przez oświetlenie uliczne, jednakże chcąc zrobić to odpowiednio, należałoby zastanowić się nad wykonaniem technicznego projektu tej drogi i podjęciem dalszych działań.

Jeśli natomiast chodzi o jednorazowy remont, poinformował, że dokona zlecenia wykonania poprawy tejże drogi.

Co do dzikich wysypisk na terenie miasta i gminy, pan burmistrz zaznaczył, iż trudno jest zapanować nad tym problemem, mimo, że śmieci wywożone są systematycznie, wciąż zdarzają się składowiska odpadów.

 • Radny Bielecki:

- prosił o zwrócenie uwagi właścicielowi nieruchomości przy ul. Rynek w kwestii stanu muru ogrodzenia tej działki,

- zwrócił uwagę na brak znaków informacyjnych drogi do Piotrkowa Tryb.

- apelował o budowę chodników zaplanowanych do wykonania w br., przed obchodami 600-lecia miejskości P-rza,

- wnioskował o uporządkowanie placu przy kiosku ulicznym na rogu ul. Pocztowej i Mostowej ( usunięcie pozostałości muru z drutem kolczastym…),

- złożył wniosek o poprawę nawierzchni drogi Rzemieślniczej i uniemożliwienie przejazdu przez ten teren.

W odpowiedzi na powyższe, pan burmistrz Ślusarczyk zapewniał, iż zajmie się tymi kwestiami.

 • Radny Wuszt:

- zgłosił wniosek o oznakowanie ul. Rynek

 • Radny Gawron:

- zgłosił wniosek o dokończenie remontu dróg powiatowych Przedbórz- Żeleźnica-Zagacie oraz rozważenie możliwości położenia kostki w chodniku przy Szkole Podstawowej w Górach Mokrych

 • Radny Mąkosa:

- zgłosił wniosek o prawidłowe oznakowanie ul. Częstochowskiej przy gimnazjum /ograniczenie prędkości/,

- zapytał, w jakim zakresie będzie realizowana budowa chodnika w ul. Częstochowskiej?

- zapytał, kiedy zostanie uporządkowana kwestia z awariami przemiennika?

- w związku z obchodami 600-lecia miejskości P-rza proponował opracować harmonogram prac związanych z poprawą wizerunku miasta.

Odpowiadając na powyższe pan burmistrz Ślusarczyk przekazał, iż wielokrotnie już występował do Starostwa o uzupełnienie oznakowania dróg powiatowych, w tym oczywiście ulicy Rynek, niemniej jednak nie zostało to jeszcze uregulowane, po czym pan burmistrz zobowiązał się, że w kwestii tej będzie wnioskował dalej.

Jeśli chodzi o remont przekaźnika telewizyjnego, pan burmistrz zaproponował, aby wrócić do tematu po wykonaniu budżetu za I półrocze.

 • Radny Naczyński:

- zapytał, czy kwestia wykonania remontu drogi Słonecznej w ramach gwarancji została pisemnie zgłoszona wykonawcy?

Pan burmistrz Sobolewski odpowiedział twierdząco.

 • Radny Magdziarz:

- zwrócił uwagę, aby budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pocztowej została zakończona przez wrześniem br.

- zwrócił uwagę, aby szalet usytuowany na targowicy nie pełnił funkcji myjni samochodowej.

Ad. 12

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Bielecki zakończył XXVI obrady Rady Miejskiej w dniu dzisiejszym.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Przedborzu

Ryszard Bielecki

Sporządziła:

Barbara Auguścik

 

Liczba odwiedzin : 1222
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-06-29 13:08:51
Czas publikacji: 2005-06-29 13:08:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak