Zarządzenie Nr 43/05 

 
 

 Zarzadzenie Nr 43/2005

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 27 czerwca 2005r.

w sprawie powołania zespołu opiniującego do przeprowadzenia oceny ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej


Na podstawie art. 30 ust 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz 1591; zmiany z 2002 roku Dz.U. Nr 23 poz 220; Nr 62 poz 558; Nr 113 poz 984; Nr 153 poz 1271; Nr 214 poz 1806 z 2003 roku Dz. U. Nr 80 poz 717; Nr 162 poz 1568; z 2004 roku Dz.U. Nr 96 poz 959; Nr 102 poz 1055; Nr 116 poz 1203) oraz art. 25, 27 i 32 Ustawy pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz.U. Nr 64 poz 593 i Nr 99 poz 1001 i Nr 273 poz 2703).

zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuje się zespół opiniujący o charakterze doradczym i opiniodawczym do przeprowadzenia oceny ofert realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej - utworzenia i prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla mieszkańców gminy Przedbórz w składzie:

1. Maria Szwed - Przewodniczący

2. Wojciech Magdziarz - Zastępca przewodniczącego

3. Elżbieta Koska - Członek

4. Beata Łuczyńska - Członek

§ 2. Zespół działa w oparciu o przepisy Ustawy o pomocy społecznej i regulaminu otwartego konkursu ofert dla zadań z zakresu pomocy społecznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 1112
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-07-12 08:48:22
Czas publikacji: 2005-07-12 08:48:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak