Zarządzenie Nr 44/05 

 
 

 Zarządzenie Nr 44 /2005

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 27 czerwca 2005 roku


w sprawie instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Przedborzu.Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym (Dz.U. z 2002r. Nr 171 poz. 1396 z późn.zm.) i Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. z 2002r. Nr 167 poz. 1375) w celu zapewnienia jednolitego sposobu tworzenia, ewidencjonowania, przechowywania dokumentacji oraz ochrony przed ich uszkodzeniem, niszczeniem lub utratą, zarządza się co następuje:

§ 1. Wprowadza się w Urzędzie Miejskim w Przedborzu:

- instrukcję organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego stanowiącą załącznik Nr 1do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych do zapoznania podległych pracowników z treścią instrukcji wymienionej w § 1 niniejszego zarządzenia, do wprowadzenia, stosowania i przestrzegania zasad w niej zawartych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 2005 roku.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 1222
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-07-12 08:39:25
Czas publikacji: 2005-07-12 08:39:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak