Zarządzenie Nr 45/05 

 
 

Zarządzenie Nr 45/05

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 29 czerwca 2005r.

w sprawie: zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2005

„Na podstawie art. 128 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych /Dz.U z 2003 r Nr 15 , poz 148 z późn.zm/ § 16 pkt 4 Uchwały Nr XXIV/168/05 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 15 lutego 2005 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedbórz na rok 2005 zarządzam co następuje„

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe w /g załącznika Nr 1 - 2.927,00

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe w/g załącznika Nr 2 - 2.927,00

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody 12.673.850,00

- wydatki 16.260.102,00

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Zarządzenie podlega poddaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 1180
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-08-02 08:26:24
Czas publikacji: 2005-08-02 08:26:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak