Sesja XL z dnia 26 października 2006r. 

 
 

 Uchwała Nr XL/280/06

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 26 październik 2006r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2006

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm./ art. 165 ust1- 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249 poz.2104 z późn. zm./

uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 836,00

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 836,00

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

dochody 17.293.184,00

wydatki 19.775.896,00

§ 4.Deficyt po zmianach wynosi 2.482.712,00

i zostanie pokryty przychodami z kredytów

§ 5.Przychody budżetu po zmianach wynoszą 2.925.203,00

zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6.Rozchody budżetu po zmianach wynoszą 442.491,00

zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 7. Dokonuje się zmian w „Wieloletnim planie inwestycyjnym na 2006 rok i lata następne” wg załącznika Nr 3 w następujących pozycjach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

  • rozdział 01095 – zwiększa się nakłady w pozycji Nr 2 na zadaniu „Wodociąg Kaleń” w wysokości 11.000,00

  1. Dział 600 Transport i łączność

  • rozdział 60016 – zwiększa się w pozycji Nr 3 nakłady na zadaniu

„Budowa ulicy Turystycznej ” o kwotę 12.000,00

  1. Dział 750 – Administracja publiczna

  • Zwiększa się nakłady w pozycji Nr 1 na zadaniu „Zakup sprzętu komputerowego” o kwotę 3.000,00

  1. Dział 852 – Pomoc społeczna

  • Dodaje się nowe zadanie w pozycji Nr 2 „Zakup sprzętu komputerowego” w wysokości 3.000,00

§ 8. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów

i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych

do kwoty 2.989.174,00

z przeznaczeniem na:

1) występujący w ciągu roku deficyt przejściowy w wysokości 500.000,00

2) planowany deficyt budżetu w wysokości 2.482.712,00

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 6.462,00

§ 9.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu

w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


 UCHWAŁA NR XL/282/06

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 26 października 2006r.

w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok

Na podstawie art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 r. w brzmieniu określonym poprzez załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Sprawozdanie z realizacji uchwały Burmistrz Miasta złoży w terminie do 30 kwietnia 2008 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Załącznik do uchwały


UCHWAŁA Nr XL/283

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 26 października 2006 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Przedbórz

Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220; Dz. U. Nr 62 poz. 558; Dz. U. Nr 113 poz. 984; Dz. U. Nr 153 poz.1271; Dz. U. Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717; Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na przyjęcie od Powiatu Radomszczańskiego do wykonywania na podstawie porozumienia zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Przedbórz polegających na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2006/2007 oraz letnim utrzymaniu dróg powiatowych w roku 2007.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Liczba odwiedzin : 974
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-12-01 09:17:10
Czas publikacji: 2006-12-01 09:17:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak