Zarządzenie Nr 1/07 

 
 

Zarządzenie Nr 1/2007 r.

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 3 stycznia 2007 roku

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

1. Powołuję Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwaną dalej Komisją, w składzie:

Przewodniczący - Olejnik Aneta

Z-ca przewodniczącego - Magdziarz Wojciech

Sekretarz - Smolich Jadwiga

Członkowie:

- Koska Elżbieta

- Będkowska Zofia

- Zawisza Krzysztof

- Kieruzal Michał

- Naczyński Miłosz

- Scisłowski Andrzej

- Kamińska - Nowak Jadwiga

- Todynek Wojciech

- Mularczyk Wojciech

- Błaszczyk Małgorzata

- Marchewka Grzegorz

- Sobczyk Barbara

2. Zadania Komisji określa ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 147 póz. 1231 z późn. zm.).

3. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu.

4. Obsługę techniczną Komisji zapewnia merytoryczny pracownik Urzędu Miejskiego w Przedborzu.

§2

Traci moc Zarządzenie Nr 3/2002 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia l0 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zarządzenie Nr 71/2003 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 17 grudnia 2003r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Liczba odwiedzin : 953
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-01-29 08:51:07
Czas publikacji: 2007-01-29 08:51:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak