Zarządzenie Nr 97/05 

 
 

 Zarządzenie Nr 97/2005

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 30 grudnia 2005r.


w sprawie: przekazania składników majątkowych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1. Przekazuje się w dniu 2 stycznia 2006 r. na stan majątkowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej składniki majątkowe wg załącznika do niniejszego zarządzenia.

§2. Z dniem przekazania składników majątkowych o których mowa w §1 ulegają one zdjęciu z ewidencji składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Przedborzu.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu.

§4. Zobowiązuje Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do właściwego zabezpieczenia i użytkowania przejętych składników majątkowych.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2005r.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 1267
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-02-24 08:50:21
Czas publikacji: 2006-02-24 08:50:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak