Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 20 czerwca 2005r. 

 
 

 PROTOKÓŁ

z XXVII sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 20 czerwca 2005 roku


XXVII sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się o godz. 1000 i trwała do godz. 1300. W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Nie wzięli udziału radni:

- Władysław Obarzanek

- Miłosz Naczyński

- Jerzy Wuszt


Ponadto w sesji udział wzięli:

Pani Alicja Grochola - Skarbnik Miasta

Pani Maria Szwed – Sekretarz Miasta

Pan Wojciech Ślusarczyk – Burmistrz Miasta

Pan Witold Sobolewski – Z-ca Burmistrza

Pan Artur Zasobniak – Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu

oraz grupa mieszkańców Przedborza

Ad 1.

Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady – Ryszard Bielecki.

Na podstawie listy obecności stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowi quorum pozwalające na podejmowanie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.

Ad.2

Porządek obrad XXVII sesji Rady Miejskiej wraz z projektami uchwał został przesłany radnym z zachowaniem terminu określonego przez Statut Gminy Przedbórz.

Pan Burmistrz Ślusarczyk wniósł wniosek o rozszerzenie punktu 6 poprzez wprowadzenie następujących projektów uchwał:

- w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przedborza do zaopiniowania projektu programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu;

- w sprawie weksla „in blanco”.

Przewodniczący Rady radny Bielecki poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie zmiany do porządku obrad.

Wynik głosowania był jednomyślny – 12 głosów za.

Wobec powyższego porządek obrad z uwzględnieniem wprowadzonych zmian przedstawił się następująco:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady między sesjami

5. Informacja z działalności Burmistrza Miasta między sesjami.

6. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki

b) w sprawie zmiany w budżecie gminy Przedbórz na 2005r.,

c) w sprawie opłaty rezerwacyjnej na targowisku,

d) w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Przedborzu.

e) w sprawie lokalnego programu rewitalizacji obszaru miasta Przedborza na lata 2005-2006 z projekcją na lata 2007-2013

f) w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przedborza do zaopiniowania projektu programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu;

g) w sprawie weksla „IN BLANCO”.

7. Zapytania, wolne wnioski.

8. Komunikaty.

9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Bielecki przekazał prowadzenie obrad swemu zastępcy radnemu Magdziarzowi.

Ad. 3

Protokół z ostatniej sesji został przyjęty jednogłośnie – 12 głosami za.

Ad. 4

Sprawozdania z działalności Komisji Spraw Obywatelskich, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa w okresie międzysesyjnym złożyli ich Przewodniczący: radny Nowak i radny Dudkiewicz.

Przedmiotowy materiał z wystąpienia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami złożył Burmistrz pan Wojciech Ślusarczyk.

Stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Burmistrz Ślusarczyk zwrócił uwagę na wyniki egzaminu gimnazjalnego.

Po raz drugi z rzędu kształtują się one bardzo źle. Średnia dla województwa z testu humanistycznego i matematycznego wynosi 57,5 pkt, dla powiatu – 55,94 pkt, natomiast dla naszej gminy – 48,48. W stosunku do średniej wojewódzkiej, przedborscy uczniowie uzyskali średnio o 3,14 pkt mniej z części humanistycznej, zaś matematycznej – 5,88 pkt mniej. Łącznie daje to wynik gorszy od średniej wojewódzkiej o 9,02 pkt. Średnia z obydwu testów dla powiatu wynosi 55,94 i jest wyższa od osiągnięć młodzieży przedborskiego gimnazjum o 7,46 pkt.

Pan Burmistrz Ślusarczyk mówiąc o dużej dysproporcji wyników w stosunku do średniej powiatu konieczność województwa podkreślił konieczność analizy tego zagadnienia, po czym zaproponował dokonać jej na najbliższym posiedzeniu Komisji Spraw Obywatelskich.

Rada poparła zdanie pana Burmistrza.

Ad. 6

 • Wiceprzewodniczący Rady radny Magdziarz przystępując do realizacji dalszej części porządku obrad odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.

W związku z faktem, iż projekt ten omawiany był na Komisji i uzyskał pozytywną opinię, teraz radni nie wnieśli pytań ani uwag.

Wobec powyższego projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Wynik głosowania był jednogłośny – 12 głosów za.

Uchwała Nr XXVII/191/05 Rady Miejskiej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 • Wiceprzewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Przedbórz na 2005 rok.

Radny Nowak zapytał, z czego wynika obcięcie środków finansowych ( - 20.000zł ) na zadaniu pn. termomodernizacja budynku urzędu?

Odpowiedzi udzielił pan Burmistrz Ślusarczyk.

Poinformował, iż w związku z obawą, że nie uda się w tym roku pozyskać dopłaty na termomodernizację budynku urzędu (wykonana zostanie tylko termomodrernizacja budynku szkoły) podjęto decyzję o zdjęciu 20.000zł z termomodernizacji budynku urzędu i przeznaczyć środki te na remont chodników w mieście.

Innych pytań nie zgłoszono, w związku z czym przystąpiono do procedury głosowania nad projektem powyższej uchwały.

Wynik głosowania był jednogłośny – 11 głosów za (nieobecność radnego Dudkiewicza).

Uchwała Nr XXVII/192/05 Rady Miejskiej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 • Wiceprzewodniczący Rady radny Magdziarz odczytał projekt uchwały w sprawie opłaty rezerwacyjnej na targowisku.

Rada nie wniosła zastrzeżeń co do jej wysokości (10 zł miesięcznie), więc projekt uchwały poddano pod głosowanie.

Wynik głosowania był jednogłośny – 11 głosów za ( nieobecność radnego Dudkiewicza).

Uchwała Nr XXVII/193/05 Rady Miejskiej w sprawie opłaty rezerwacyjnej na targowisku stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 • Wiceprzewodniczący Rady radny Magdziarz odczytał projekt uchwały w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Przedborzu.

Przypomniał, iż podjęcie tej uchwały wiąże się dostosowaniem nomenklatury do stanu faktycznego.

Ponadto Rada zwróciła uwagę na kwestię utrzymania porządku na targowisku.

W wyniku głosowania projekt uchwały uzyskał jednogłośną akceptację Rady (12 głosów za).

Uchwała Nr XXVII/194/05 Rady Miejskiej w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Przedborzu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W tej części posiedzenia ogłoszono 15 minutową przerwę.

Po przerwie wznowiono obrady.

 • Wiceprzewodniczący Rady radny Magdziarz odczytał projekt uchwały w sprawie lokalnego programu rewitalizacji obszaru miasta Przedborza na lata 2005-2006 z projekcją na lata 2007-2013.

Omówienia projektu dokonał pan burmistrz Ślusarczyk.

Poinformował, że powyższy program stanowi niezbędny załącznik do wniosku o renowację parku przy ul. Tratwa. Natomiast lata projekcji 2007-2013 są jakby furtką do kolejnego programu pozwalającego na pozyskania środków na renowację prywatnych kamienic w mieście.

Dla gminy dofinansowanie stanowi 75%, dla indywidualnych podmiotów - 50%.

Radni nie zgłosili pytań, w związku z czym poddano projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania projektem uchwały uzyskał jednogłośną akceptację Rady (12 głosów za).

Uchwała Nr XXVII/195/05 Rady Miejskiej w Przedborzu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 • Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przedborza do zaopiniowania projektu programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu.

Rekomendacji projektu uchwały dokonał pan Burmistrz Ślusarczyk.

Poinformował, że w związku z okresem wakacji i ewentualnymi trudnościami zwołania Rady celem zatwierdzenia programu restrukturyzacji SPZOZ istnieje możliwość upoważnienia w tym zakresie burmistrza.

Podjęcie tej uchwały dotyczy scedowania uprawnień Rady na Burmistrza.

Natomiast konieczność restrukturyzacji SPZOZ-u wiąże się ze staraniami pozyskania pożyczki na korzystnych warunkach, która może być umorzona w 50%.

Rada nie wniosła uwag do powyższego.

W wyniku głosowania projekt uchwały uzyskał jednogłośną akceptację Rady (12 głosów za).

Uchwała Nr XXVII/195/05 Rady Miejskiej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 • Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie weksla in blanco.

Omówienia projektu uchwały dokonała pani Skarbnik Grochola

Poinformowała, iż w związku z przyznaną dotacją w kwocie 1 mln przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na budowę hali sportowej, jednym z wymogów jest zabezpieczenie wniosku w formie weksla in blanco.

Rada nie wniosła uwag do powyższego.

W wyniku głosowania projekt uchwały uzyskał jednogłośną akceptację Rady (12 głosów za).

Uchwała Nr XXVII/196/05 Rady Miejskiej w sprawie weksla in blanco stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7

 • Głos zabrał dyrektor Muzeum Ludowego pan Tadeusz Michalski, który w nawiązaniu do obchodów w tym roku 600-lecia miejskości Przedborza podjął się zorganizowania wystawy historyczno-przyrodniczej, w związku z czym poprosił o dofinansowanie powyższego.

Radny Dudkiewicz popierając tę inicjatywę zwrócił się z prośbą do pana burmistrza o przekazanie środków finansowych na powyższe.

Natomiast Przewodniczący Rady radny Bielecki przypomniał, iż na poczet obchodów 600-lecia miejskości Przedborza przyjęto konkretny budżet (30 tys. zł), w którym zaplanowano określone wydatki.

Zdaniem Przewodniczącego Bieleckiego przedsięwzięcie dyrektora Michalskiego powinno być uzgodnione z komitetem organizacyjnym i zsynchronizowane z programem obchodów .

W dalszej części pan Burmistrz Ślusarczyk zgadzając się z tokiem myśli swego przedmówcy, zwrócił uwagę, aby działało jedno centrum dowodzenia. Przypomniał, iż jest rozpisany terminarz imprez i on nie widzi możliwości przekazania kwoty kilku tysięcy na indywidualne działania muzeum, nie uzgadniane z nikim wcześniej.

Wobec powyższego prowadzący obrady przewodniczący Magdziarz zaproponował wrócić do tematu na następnym posiedzeniu komisji, ponadto poprosił o sprecyzowanie kwoty.

 • Radny Mąkosa zwrócił się z prośbą o zwrócenie się do zarządcy drogi Trytwa o załatanie wyrwy przy przejściu dla pieszych.

Zapytał też, jak się przedstawia harmonogram budowy chodników w mieście?

Odpowiadając pan Burmistrz Ślusarczyk powiedział, że w pierwszej kolejności chodniki będą remontowane przy głównych drogach, tj. ul.: Pocztowa, Częstochowska, Krakowska oraz Trytwa.

 • Kapelmistrz Przedborskiej Orkiestry Dętej pan Wojciech Todynek w nawiązaniu do złożonego pisma w sprawie przyznania kwoty w wys. 3.000 zł na naprawę instrumentów muzycznych, ponowił prośbę.

Pan Burmistrz Ślusarczyk przypominając ustalenia Komisji (podczas, której rozpatrywane było podanie), zwrócił uwagę na brak umocowania prawnego tejże organizacji oraz możliwości dofinansowania jej.

Wobec powyższego zaproponował wprowadzenie zmiany do statutu Miejskiego Domu Kultury polegającej na przypisaniu do struktury MDK – orkiestry.

 • Radny Dudkiewicz nawiązując do zaistniałej sytuacji podczas głosowania nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki (pomyłka, co do ilości radnych), w imieniu pań: Krystyny Koń i Janiny Jedlińskiej – mieszkanek Przedborza, zwrócił uwagę na dyscyplinę prowadzenia obrad.

Wobec powyższego pan burmistrz Ślusarczyk zauważył, iż to przejęzyczenie (zamiast słów „12 głosami” przewodniczący Magdziarz użył wyrazów „13 głosami”) od razu zostało skorygowane i zanotowane w protokole zgodnie ze stanem rzeczywistym.

Radny Dudkiewicz przypomniał również kwestię budowy parkingu przy ul. Mostowej.

Odpowiadając pan Burmistrz Ślusarczyk powiedział, iż kwestia budowy parkingu przy ul. Mostowej, ewentualnie też przy ul. Cmentarnej (koło kaplicy cmentarnej) oraz modernizacji przekaźnika TV, będzie rozważana po analizie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 r.

 • Radny Nowak zauważył, iż wskazana byłaby też budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim, poza tym zwrócił się z wnioskiem o uzupełnienie braków krzewów na zieleńcach w mieście (koło banku PKO – ul. Mostowa).

Pan Burmistrz Sobolewski wyjaśnił, iż ubytki te wciąż są dosadzane.

 • Radny Gawron zwrócił się z prośbą o odprowadzenie wód deszczowych w drodze Góry Mokre przy posesji pana Jana Szklarza.

Pan Burmistrz Ślusarczyk odpowiedział, iż kwestia ta niezwłocznie zostanie zgłoszona zarządcy drogi.

 • Radny Bielecki zwrócił się z wnioskiem o doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem kwestii użytkowania drogi dojazdowej do wspólnoty mieszkaniowej bloku nr 24.

Ad. 9

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Bielecki zakończył XXVII obrady Rady Miejskiej w dniu dzisiejszym.Sporządziła:                          Przewodniczący Rady Miejskiej w Przedborzu

Barbara Auguścik                                                                          Ryszard Bielecki


 

Liczba odwiedzin : 1071
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-02-24 14:57:00
Czas publikacji: 2006-02-24 14:57:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak