Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 13 września 2005r. 

 
 

 PROTOKÓŁ

z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 13 września 2005 roku


XXVIII sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się o godz. 1000 i trwała do godz. 1410.

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Nie wzięli udziału radni:

- Władysław Obarzanek

- Jan Mąkosa

Natomiast radny Naczyński przybył na salę obrad na czas składania sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa przez radnego Dudkiewicza.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pani Alicja Grochola - Skarbnik Miasta

Pani Maria Szwed – Sekretarz Miasta

Pan Wojciech Ślusarczyk – Burmistrz Miasta

Pan Witold Sobolewski – Z-ca Burmistrza

Pan Lech Ryszewski – dyrektor POLKOM-u

Pani Sławomira Kubik - menedżer projektu Bezpieczny Urząd

dyrektorzy podległych jednostek

oraz grupa mieszkańców Przedborza

Ad 1.

Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady – Ryszard Bielecki.

Na podstawie listy obecności stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowi quorum pozwalające na podejmowanie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.

Ad.2

Porządek obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej wraz z projektami uchwał został przesłany radnym z zachowaniem terminu określonego przez Statut Gminy Przedbórz.

Przewodniczący Rady radny Bielecki informując o piśmie pana Zbigniewa Pluty, zam. Stawy Piskorzeniec, o umieszczenie w porządku obrad sesji Rady Miejskiej jego wniosku w sprawie braku stanowiska Rady na jego skargi, poinformował, iż kwestia ta będzie podjęta w pkt. 7, tj. Zapytania, wolne wnioski.

Następnie, Przewodniczący Bielecki poddał pod głosowanie porządek obrad, do którego radni nie wnieśli uwag.

Wynik głosowania był jednomyślny – 12 głosów za.

Ad. 3

Protokół z ostatniej sesji został przyjęty jednogłośnie – 12 głosami za.

Ad. 4

Sprawozdania z działalności Komisji Spraw Obywatelskich, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa i Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym złożyli ich Przewodniczący: radny Nowak, radny Dudkiewicz i Radny Gawron.

Przedmiotowy materiał z wystąpienia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Wobec powyższego radni nie wnieśli pytań.

Ad. 5

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami złożył Burmistrz pan Wojciech Ślusarczyk.

Stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu.

Radni nie wnieśli zapytań.

Ad. 5

Informację nt wdrożonych programów przez Urząd Miejski w Przedborzu złożyła Sekretarz Miasta Pani Maria Szwed.

Poinformowała, iż w roku ubiegłym Urząd przystąpił do Programu „Bezpieczny Urząd”, skutkiem czego w dniu dzisiejszym przedborska jednostka otrzymała (jako druga w Polsce) certyfikat firmy Microsoft w zakresie ochrony komputera, ochrony danych osobowych, ochrony fizycznej i legalności oprogramowania.

Certyfikat przyznawany jest przez Związek Powiatów Polskich na mocy porozumienia z firmą partnerską POLKOM audit Consulting Group,
która dba o bezpieczeństwo Jednostek Samorządu Terytorialnego

Od ubiegłego roku gmina Przedbórz uczestniczy również w programie „Przejrzysta Polska”, którego głównym celem jest poprawa standardów życia publicznego i przeciwdziałanie korupcji. Skutkiem wdrożenia w/w działań jest fakt, iż gmina Przedbórz w rankingu Związku Powiatów Polskich plasuje się na 9 miejscu (na klasyfikowanych 2417 gmin).

Szczegółowa informacja w tej kwestii stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie głos zabrał Dyrektor Polkomu Pan Lech Ryszewski, który pokrótce omówił działalność reprezentowanej firmy.

Poinformował, że firma Polkom jest partnerem Związku Powiatów Polskich w zakresie wdrożenia programu "Bezpieczny Urząd" przed którym odpowiada za bezpieczeństwo polskich urzędów samorządowych zrzeszonych w ZPP. Polkom wykonuje wdrożenie procedur bezpieczeństwa  polegające na sprawdzeniu bezpieczeństwa sieci informatycznych oraz wprowadzeniu stosownych zabezpieczeń przed  utratą danych jak i dostępem przez osoby nieupoważnione. W ramach wdrożenia w/w procedur Polkom weryfikuje przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych, jednocześnie sprawdza fizyczne zabezpieczenie urzędu.

W ramach  swej działalności Polkom przeprowadza wdrożenia ochrony danych osobowych  poprzez weryfikację danych w formie papierowej jak i elektronicznej w zakresie przestrzegania ustawy o ochronie danych.

Odnosząc się do programu „Bezpieczny Urząd”, pan Ryszewski powiedział, iż działania te umożliwiają kompleksowe spełnienie wszystkich wymogów bezpieczeństwa stawianych obecnie przed administracją publiczną, zapewniają bezpieczne funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego oraz podnoszą w znacznym stopniu bezpieczeństwo publiczne.

Wręczając statuetkę „Bezpieczny Urząd”, Pan Ryszewski złożył gratulacje władzom Przedborza za dotychczasowe osiągnięcia. W ramach zorganizowanego przez Związek Powiatów Polskich Konkursu „Ranking najlepszych gmin” Gmina Przedbórz w dniu 13 września br. uplasowała się na 9 miejscu.

Odbierając statuetkę, Pan Burmistrz podziękował za słowa uznania, po czym przekazał ją Pani Sekretarz odpowiedzialnej za wdrożenie programu.

W tej części posiedzenia ogłoszono 15 minutową przerwę.

Po przerwie wznowiono obrady.

Przewodniczący Rady radny Bielecki udzielił głosu Dyrektor SPZOZ pani Kamińskiej-Nowak, która z uwagi na obowiązki zawodowe musiała zaraz opuścić obrady.

Pani Dyrektor odniosła się do tematu, który był poruszony ostatnio na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, a mianowicie kwestii rzekomej dyskryminacji pacjentów spoza SPZOZ-u przez lekarza Jerzego Buca.

Pani Kamińska-Nowak podkreśliła, iż nie ma dyskryminacji pacjentów z przychodni spoza SPZOZ-u, na dowód czego złożyła na ręce Przewodniczącego Rady stosowne wyjaśnienia.

Sprawozdanie z prowadzenia Punktu Konsultacyjnego dla osób z uzależnieniem alkoholowym oraz oświadczenie lekarza Jerzego Buca stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ponadto pani Dyrektor nadmieniła, iż w tym roku SPZOZ w Przedborzu nie posiada kontraktu z NFZ na porady psychiatryczne, w związku z czym lekarz Buc świadczy tylko usługi z zakresu uzależnień.

Pani dyrektor stwierdzając, iż radny Naczyński mówił, że lekarz Buc został pozbawiony prawa wykonywania zawodu przez Izbę Lekarską, poinformowała o treści oświadczenia lekarza Jerzego Buca.

Pan Buc oświadczył, że nigdy nie był karany przez Izbę Lekarską.

Pani dyrektor wyraziła zdanie, iż nie można w ten sposób szkalować opinii lekarza, po czym zażądała przeprosin od radnego Naczyńskiego.

W tej chwili zaoponował radny Naczynski, jednak Przewodniczący Rady odebrał mu głos. Poinformował, iż dyskusja w tej kwestii może nastąpić w punkcie 7 – zapytania, wolne wnioski.

Następnie Przewodniczący przystąpił do dalszej realizacji porządku obrad.

Ad. 7

a) Przewodniczący Rady radny Bielecki odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na terenie gminy Przedbórz.

Radni nie wnieśli zapytań do powyższego, w związku z czym przystąpiono do procedury głosowania.

Wynik głosowania był jednomyślny – 13 głosów za.

Uchwała Nr XXVIII/198/05 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 13 września 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na terenie gminy Przedbórz stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

b) Przewodniczący Bielecki przedstawił projekt uchwały w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

W związku z brakiem pytań ze strony radnych, przystąpiono do głosowania.

Wynik głosowania był jednomyślny – 12 głosów za (nieobecność radnego Naczyńskiego podczas głosowani).

Uchwała Nr XXVIII/199/05 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 13 września 2005 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

c) Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie wartości jednego punktu w złotych.

Radni nie wnieśli pytań do projektu wobec czego przystąpiono do głosowania.

Wynik głosowania był jednomyślny – 13 głosów za

Uchwała Nr XXVIII/200/05 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 13 września 2005 r. w sprawie wartości jednego punktu w złotych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

d) Przewodniczący Bielecki odczytał projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu.

Przewodniczący Rady przypomniał, iż projekt ten wiąże się z realizacją tzw. „ustawy 203” oraz w związku z ustawą z dnia 15 kwietnia br. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, na mocy której Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przedborzu opracował i złożył wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Dopowiedział też, że pożyczka zostanie zaciągnięta na okres 10 lat, z możliwością umorzenia jej w 50%.

Radni nie wnieśli zapytań do w/w projektu, wobec czego przystąpiono do głosowania.

Wynik głosowania był jednomyślny – 13 głosów za

Uchwała Nr XXVIII/201/05 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 13 września 2005 r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

e) Przewodniczący Rady radny Bielecki odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.

Radni nie zgłosili pytań

W wyniku głosowania projekt w/w uchwały w sposób jednogłośny uzyskał akceptację Rady.

Uchwała Nr XXVIII/202/05 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 13 września 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

f) Przewodniczący Bielecki przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2005.

Wobec powyższego radny Naczyński wniósł zastrzeżenie co do kwoty 5 tys. przekazanej SPZOZ-u w Przedborzu na zakup komputera wraz z oprogramowaniem. Zdaniem radnego pani dyrektor powinna sama wygospodarować środki z bieżącej działalności zakładu. Przekazując środki na taki cel SPZOZ-owi, Urząd staje się dobrym wujkiem. Zakup komputera to typowy wydatek dotyczący bieżącej działalności SPZOZ-u.

Odpowiadając na powyższe, Przewodniczący Rady zaznaczył, że zakup komputera i programu jest niezbędny do obsługi wynagrodzeń wynikających z tzw. „ustawy 203”.

Dalej radny Naczyński zapytał, na co zostanie przeznaczona zwiększona kwota 3 tys. zł w dziale przeciwdziałania alkoholizmowi ?

Odpowiedzi udzielił radny Magdziarz.

Poinformował, że o przeznaczeniu tych ponadplanowych dochodów zadecyduje Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Innych pytań nie zgłoszono, więc przystąpiono do głosowania.

Wynik głosowania stanowił 12 głosów – za i 1 wstrzymujący.

Uchwała Nr XXVIII/203/05 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 13 września 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2005 r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

g) Przewodniczący Bielecki przedstawił projekt uchwały w sprawie nabycia przez gminę Przedbórz nieruchomości położonej we wsi Żeleźnica.

Radny Dudkiewicz zapytał o koszt zakupu przedmiotowej nieruchomości.

Odpowiadając Burmistrz Sobolewski zaznaczył, że będzie to cena w granicach ceny rynkowej, jaka funkcjonuje na terenie gminy.

Wobec powyższego, radny Dudkiewicz stwierdzając nieznajomość ceny kupna działki, złożył wniosek o zdjęcie projektu uchwały z porządku dzisiejszych obrad.

W związku z zaistniałą sytuacją, Przewodniczący Bielecki przypomniał radnemu Dudkiewiczowi, że na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, której radny przewodniczy, projekt ten uzyskał pozytywną opinię komisji.

Natomiast radny Gawron zwrócił uwagę, iż niepodjęcie tej uchwały w dniu dzisiejszym jednoznacznie wstrzyma budowę wodociągu w miejscowości Stara Wieś.

Radny Naczyński wyraził zdanie, iż po części zgadza się z opinią radnego Dudkiewicza, ponieważ orientacyjne kwoty tego gruntu powinny być znane Radzie, w przeciwnym razie Rada głosuje w ciemno. Radny zwrócił uwagę, że takie wątpliwości powinny być wyjaśnione przez pracowników Urzędu na posiedzeniu komisji. Radny inkryminował, że większość spraw jest głosowana w taki sposób….

Wypowiedz tą przerwał Przewodniczący Rady, który kategorycznie zarzucił radnemu mówienie nieprawdy

Głos zabrał Pan Burmistrz Ślusarczyk, który przypomniał procedury sprzedaży i kupna gruntów przez gminę.

Pan Burmistrz mówił, że najpierw Rada podejmuje decyzję, czy jest zainteresowana zakupem nieruchomości, po czym on podejmuje dalsze działania. Zapytał, na jakiej zasadzie miał dotąd rozmawiać z właścicielem gruntu, skoro Rada nie wyraziła zgody na jego zakup.

Przypominając, że chodzi o działkę o pow. 400 m2 i prosząc o odrobinę zaufania, pan Burmistrz wyraził przekonanie, że poradzi sobie w kwestii negocjacji z właścicielami działki.

Ponadto dodał, że zakup tej nieruchomości jest strategicznym działaniem w związku z budową wodociągu (nie da się uruchomić wodociągu bez budowy przepompowni).

Pani Piekarska, podinsp. ds. gospodarki gruntami poinformowała, że cena 1 m2 działki budowlanej na terenie nieuzbrojonym w gminie Przedbórz stanowi wartość do 15,00 zł.

Wobec powyższego radny Dudkiewicz wycofał swój wniosek o zdjęcie z porządku dzisiejszych obrad projektu uchwały w sprawie nabycia przez gminę Przedbórz nieruchomości położonej we wsi Żeleźnica.

W następstwie czego, Przewodniczący Bielecki poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania był jednomyślny – 12 głosów za (nieobecność radnego Wuszta podczas głosowania).

Uchwała Nr XXVIII/204/05 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 13 września 2005 r. w sprawie nabycia przez gminę Przedbórz nieruchomości położonej we wsi Żeleźnica stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

h) Przewodniczący Bielecki odczytał projekt uchwały w sprawie darowizny nieruchomości na cel publiczny.

Radni nie zgłosili pytań

W wyniku głosowania projekt w/w uchwały w sposób jednomyślny uzyskał akceptację Rady.

W tej części posiedzenia ogłoszono 15 minutowa przerwę.

Po przerwie prowadzenie obrad przejął Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej radny Magdziarz.

h) Wiceprzewodniczący Magdziarz odczytał projekt uchwały w sprawie darowizny nieruchomości na cel publiczny.

Rekomendacji projektu dokonała pani Ewa Piekarska podinsp. ds. gospodarki. Poinformowała, iż projekt w/w uchwały przygotowany został w związku z wystąpieniem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o nieodpłatne przekazanie działki położonej w obr. 8 miasta Przedbórz.

Działka ta potrzebna jest GDDKiA do realizacji inwestycji polegającej na poszerzeniu drogi krajowej w związku z przebudową skrzyżowania drogi Radomsko-Przedbórz-Końskie z drogą wojewódzką Przedbórz-Włoszczowa.

Radni nie zgłosili pytań, wobec czego przystąpiono do procedury głosowania.

Wynik głosowania był jednomyślny – 13 głosów za.

Uchwała Nr XXVIII/205/05 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 13 września 2005 r. w sprawie darowizny nieruchomości na cel publiczny stanowi załącznik do niniejszego protokół.

i) Wiceprzewodniczący Rady radny Magdziarz odczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze publicznego przetargu ustnego.

Radni nie zgłosili pytań, więc Przewodniczący Magdziarz przystąpił do procedury głosowania.

Wynik głosowania był jednomyślny – 13 głosów za.

Uchwała Nr XXVIII/206/05 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 13 września 2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze publicznego przetargu ustnego stanowi załącznik do niniejszego protokół.

j) Wiceprzewodniczący Magdziarz przedstawił projekt uchwały w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości w drodze publicznego przetargu ustnego.

Radni nie zgłosili pytań, zatem Przewodniczący Magdziarz przystąpił do procedury głosowania.

Wynik głosowania był jednomyślny – 13 głosów za.

Uchwała Nr XXVIII/207/05 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 13 września 2005 r. w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości w drodze publicznego przetargu ustnego stanowi załącznik do niniejszego protokół.

k) Wiceprzewodniczący Magdziarz przedstawił projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze publicznego przetargu ustnego.

Radni nie zgłosili pytań, zatem Przewodniczący Magdziarz przystąpił do procedury głosowania.

Wynik głosowania był jednomyślny – 13 głosów za.

Uchwała Nr XXVIII/208/05 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 13 września 2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze publicznego przetargu ustnego stanowi załącznik do niniejszego protokół.

l) Wiceprzewodniczący Rady radny Magdziarz odczytał projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Przedborza, po czym oddał głos panu Burmistrzowi Ślusarczykowi.

Pan Burmistrz mówił, iż rozpoczynając tą kadencję był przekonany, że będzie współpracował z panią Skarbnik Grochola do jej końca.

Przypomniał, że pani Grochola jest to osobą, która zawiadywała finansami gminy od 1990 roku. W tym czasie zmieniali się burmistrzowie, zastępcy, sekretarze, ale nie skarbnik. Powiedział, że ubolewa nad utratą dobrego współpracownika i przyjaciela, gdyż jest to utrata osoby, która doskonale zna meandry prawa finansowego. Zaznaczył, że wyczerpał wszelkie możliwości wpływu na zmianę decyzji przez panią skarbnik. Dodał, że rozumie motywacje pani Grocholi. Są różne strony uczestniczenia w zarządzaniu gminą, jest też strona związana z odpowiedzialnością i ogromnym obciążeniem psychicznym. Powtórzył, że głęboko ubolewa nad faktem odejścia pani Grocholi.

Zwracając uwagę, że decyzja pani skarbnik jest nieodwracalna, zaproponował to uszanować.

Wiceprzewodniczący Magdziarz poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnik Miasta Przedborza.

Wynik głosowania stanowił 12 głosów za i 1 przeciw.

Uchwała Nr XXVIII/209/05 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 13 września 2005 r. w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Przedborza stanowi załącznik do niniejszego protokół.

Podziękowania za długoletnią i fachową współpracę złożył w imieniu całej rady Przewodniczący Bielecki.

Pani Alicja Grochola wyrażając wyrazy wdzięczności złożyła podziękowanie za współpracę, wyrozumiałość i tolerancję.

l) Wiceprzewodniczący Rady radny Magdziarz odczytał projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Przedborza.

Rekomendacji osoby pani Elżbiety Młynarczyk dokonał pan Burmistrz Ślusarczyk.

Informując, iż o fakcie odejścia pani Grochola, wiedział z odpowiednim wyprzedzeniem, zareprezentował pogląd, iż pani Młynarczyk jest przygotowywana do pełnienia funkcji skarbnika gminy. Zwrócił uwagę, iż aby zostać skarbnikiem gminy należy posiadać stosowne kwalifikacje.

Pan Burmistrz przedstawił panią Elżbietę Młynarczyk.

Mówił, że kandydatka na Skarbnika gminy jest mieszkanką Przedborza, długoletnim pracownikiem referatu finansowego w Urzędzie Miejskim w Przedborzu, długoletnim współpracownikiem dotychczasowego skarbnika, w ostatnim okresie czasu skończyła studia z zakresu ekonomii. Dodał że pani Młynarczyk cieszy się jego zaufaniem, ma nadzieje, że podoła obowiązkom wynikającym z tej funkcji.

Głos zabrała pani Grochola, która mówiąc o 15 letnim okresie dobrej współpracy z panią Młynarczyk, wyraziła przekonanie, iż jako nowa pani skarbnik, sprosta ona stawianym wymaganiom.

Pani Elżbieta Młynarczyk stwierdziła, iż z trudem przejmuje to stanowisko, bo jest to ciężka praca, ale zrobi wszystko, aby nie zawieść osób, które obdarzyły ją zaufaniem.

Wiceprzewodniczący RM Magdziarz poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnik Miasta Przedborza.

Wynik głosowania był jednomyślny – 13 głosów za.

Uchwała Nr XXVIII/210/05 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 13 września 2005 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Przedborza stanowi załącznik do niniejszego protokół.

Ad. 7

Przewodniczący Rady Radny Bielecki wracając do kwestii wyjaśnień nt działalności Punktu Konsultacyjnego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przedborzu, odczytał sprawozdanie z prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób z uzależnieniem alkoholowym oraz oświadczenie lekarza Jerzego Buca.

Wobec powyższego głos zabrał radny Naczyński.

Radny zwrócił uwagę, iż w Statucie gminy Przedbórz jest zapis, który mówi o sposobie wprowadzenia zmiany do porządku obrad sesji. Odnosząc się do faktu, że przed realizacją pkt. – podjęcie uchwał, Przewodniczący Rady udzielił głosu pani dyrektor SPZOZ-u, a jemu nie, zarzucił naruszenie porządku obrad. Radny przypomniał, że wcześniej,Rada nie wprowadzając zmian, przyjęła porządek obrad. Zdaniem radnego, Przewodniczący Rady nie ma prawa zmieniać porządku obrad bez zgody radnych wyrażonej poprzez głosowanie. Radny powiedział, że poprzez udzielenie głosu pani dyrektor nastąpiła zmiana porządku obrad, ponieważ poruszony przez nią temat dotyczył obecnego punktu, tj. wolnych wniosków.

Radny wystąpienie pani dyrektor porównał do odrzucania go błotem na podstawie zasłyszanych informacji, (protokół z posiedzenia Komisji odbytego w dniu 8 września br. nie został jeszcze sporządzony). Radny podkreślił, że nie dano mu możliwości obrony. Zaistniała sytuacja jest dla niego bulwersująca, ponieważ to, o czym mówił na komisji nie było zarzutami. Radny perswadował, że podczas posiedzenia komisji jednoznacznie mówił, iż informacja o pozbawieniu praw wykonywania zawodu przez lekarza Buca była zasłyszana. Mówiąc o tym, radny chciał zweryfikować te informację.

Radny dodał, iż posiedzenia Komisji są nagrywane, zatem można było dokładnie przesłuchać ten fragment, a nie na podstawie zasłyszanych informacji robić mu zarzuty i żądać jeszcze przeprosin za coś czego nie powiedział.

Wiceprzewodniczący Magdziarz, stwierdził, że w posiedzeniu komisji uczestniczyło wielu radnych (nie tylko radny Naczyński) i słyszano jego wypowiedz. Ponadto dodał, że sporządzony protokół powinien rozwiać wątpliwości, czy coś było powiedziane, czy nie.

Pan Burmistrz Ślusarczyk wyraził zdanie, że błotem to został obrzucony pan lekarz Buc. Pan burmistrz był na posiedzeniu i słyszał, co mówił radny Naczyński, to miało jednoznaczny wydźwięk.

Pan Burmistrz mówił, że radny Naczyński powiedział, iż pacjenci z niepublicznej przychodni są dyskryminowani przez lekarza Buca, więc jego obowiązkiem jako szefa Rady Społecznej SPZOZ jest sprawdzanie takich informacji. Zaznaczył, że pani dyrektor i pan Buc mają prawo się bronić.

Sprawdzono informacje radnego, wyjaśniono sprawę, uważa, że to nie jest żadna kalumnia, w stosunku do radnego, ani bezczeszczenie jego godności.

Głosu udzielono radnemu Gawronowi, który apelował, aby pieniądze pozyskane w wyniku sprzedaży budynku szkoły w Źeleźnicy zostały przeznaczone na cel mieszkańców tej miejscowości.

Powyższego nikt nie kwestionował.

Następnie Przewodniczący Bielecki zwracając się do radnego Naczyńskiego wyraził zdanie, iż nie poczuwa się do naruszenia porządku obrad. Udzielił głosu pani Dyrektor SPZOZ-u, która poprosiła go o możliwość złożenia wyjaśnienia, co dalej nie było w ogóle dyskutowane, a przeniesione do wolnych wniosków.

Następnie Przewodniczący Bielecki powiedział, że jeżeli swym zachowaniem uraził radnego, to go za to przeprasza.

Zaproponował też, aby wyjaśnić ten problem na najbliższym posiedzeniu Komisji Spraw Obywatelskich.

Radny Naczyński nie zgodził się ze zdaniem Przewodniczącego w kwestii nie naruszenia porządku obrad, jego zdaniem to było jednoznaczne złamanie porządku obrad.

Na tym Wiceprzewodniczący Rady zamknął powyższą dyskusję.

  • Przewodniczący Rady radny Bielecki odczytał wniosek pana Zbigniewa Pluty, zam. Piskorzeniec. Zaznaczył, iż wniosek wpłynął w dniu dzisiejszym.

Przedmiotowe pismo dotyczy złożenia wyjaśnień w sprawie braku stanowiska Rady na skargi pana Pluty oraz wytłumaczenie okoliczności spowodowania naruszenia w ten sposób obowiązującego prawa.

Przewodniczący Bielecki wyrażając niezrozumienie zarzutów Pana Pluty, np. w kwestii udziału jego osoby w posiedzeniach Komisji Rady zaznaczył, iż zgodnie ze Statutem Gminy przysługuje mu takie prawo. Natomiast nawiązując do obrad Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa w dniu 23 maja br. i jej ustaleń, Przewodniczący Bielecki przypomniał, że zgłoszone przez Pana Plutę zagadnienia dotyczące dróg w rejonie Piskorzeńca zostały podjęte i wyjaśnione.

Następnie stwierdził, że dalsze działania (kolejne pisma) Pana Pluty są tak pokrętnie sformułowane, w których m.in. Pan Pluta nawiązuje do działalności kilku instytucji odwołuje się do wydarzeń sprzed 10 laty, przez co nie wiadomo jak się do nich ustosunkować.

W dalszej części obrad Pan Przewodniczący Rady poprosił, aby Pan Pluta sprecyzował swe oczekiwania, zaznaczył jednak, że dzisiaj Rada nie będzie rozstrzygać tego problemu, a na najbliższym posiedzeniu Komisji Rady.

Wobec powyższego Pan Pluta wyjaśnił, iż pierwszy zarzut dotyczy braku zajęcia stanowiska przez Radę w związku ze złożonym przez niego pismem w dniu 27 maja 2005 r. Przypomniał o obowiązku udzielenia odpowiedzi w ciągu 30 dniu.

Natomiast drugi zarzut to nieinformowanie pozostałych radnych o kierowanej do Rady korespondencji. Pan Pluta nadmienił, iż po złożeniu skargi do Rady zapytał kilku jej członków, czy znają jego korespondencję? Radni ci odpowiedzieli, że nie znają sprawy.

Kończąc poprosił o zajęcie stanowiska przez Radę nie przez Przewodniczącego.

Wiceprzewodniczący Rady radny Magdziarz poparł propozycję Pana Bieleckiego, czyli ustosunkowanie się radnych do złożonego wniosku na najbliższym posiedzeniu Komisji.

Na prośbę Pana Pluty ustalono termin spotkania zainteresowanego z Panem Burmistrzem miasta, Przewodniczącymi Rady, Przewodniczącymi Komisji Rady oraz radcy prawnego.

Radny Naczyński odniósł się do ustaleń Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa dotyczących drogi Słonecznej. Radny zwrócił się do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, aby ta jak najszybciej zajęła się kwestią

uprawnień wynikających z gwarancji wykonania tej drogi.

Nawiązując do zapisu z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa z dnia 13 czerwca br. radny sprzeciwił się stwierdzeniu pana Burmistrza, który powiedział, że ma rozeznanie, iż żaden ekspert (z powiatu) nie podpisze się pod ekspertyzą niekorzystną dla PRDM-u.

Ponadto wnioskował o podjęcie kwestii zakładania wodomierzy po wejściu w życie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Wobec powyższego Przewodniczący Bielecki zaproponował, aby w posiedzeniu Komisji rewizyjnej wziął udział wykonawca tej drogi.

Poruszył też kwestię wykonania remontu chodnika w ulicy Trytwa.

Apelował o dalsze monitowanie w sprawie jakości wykonanych robót.

Pan Marek Koń, mieszkaniec Przedborza, odnosząc się do wdrożonego w Urzędzie programu „bezpieczny urząd” zapytał o liczbę gmin uczestniczących w konkursie „ranking najlepszych gmin”.

Odpowiadając, sekretarz pani Szwed przypomniała, że konkurs ten klasyfikuje 2417 gmin, w tym Przedbórz uplasował się na 9 miejscu.

Pan Koń wyraził również swój pogląd w kwestii uchwały dotyczącej nabycia przez gminę działki położonej w Żeleżnicy pod budowę przepompowni.

Zdaniem pana Konia, w zaistniałej sytuacji (kiedy stwierdzono publicznie, iż działka ta jest niezbędna gminie) właściciel tej nieruchomości może podyktować każdą cenę.

Burmistrz Ślusarczyk doceniając troskę pana Konia poprosił o szanse rozmów ze współwłaścicielami gruntów.

Poza tym pan Burmistrz Sobolewski przypomniał, że gmina posiada prawo dysponowania tym gruntem, ponieważ dostała pozwolenie na budowę. Podkreślił, iż w sytuacji, gdy właściciel postawi wygórowane warunki, gmina odstąpi od kupna tej działki.

Radny Naczyński zapytał, dlaczego odstąpiono od sprzedaży podręczników szkolnych przez dyrektora szkoły podstawowej?

Odpowiadając Przewodniczący Rady radny Bielecki oświadczył, iż nastąpiło to wskutek sugestii kuratorium dotyczącej zarzutów korupcjogennych.

Radny Naczyński odczytując odpowiedz Sekretarz Miasta pani Marii Szwed na zapytanie petentki pani Krystyny Koń, zwrócił uwagę na – jego zdaniem – niewłaściwy sposób potraktowania adresatki.

Pismo informowało, iż pani Koń swoją prośbę winna skierować do kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zdaniem radnego, pani Sekretarz jest zwierzchnikiem pani kierownik MOPS i może uzyskać od niej informację, aby odpowiedzieć petentce.

Pani Sekretarz odpowiedziała, że pismo pani Koń było imiennie skierowane do niej jako do Sekretarza Miasta. Poinformowała, że ona też jest pracownikiem Urzędu i podlega panu Burmistrzowi, tak jak pani kierownik MOPS-u. zaznaczyła, ze jako sekretarz nie ma wglądu do list osób pobierających zasiłki, czy dzieci biorących udział w koloniach letnich. Powołując się na 100 artykuł ustawy o pomocy społecznej, zwróciła uwagę, że nie można udostępnić listy dzieci będących na koloni.

Dodała, że kierownik MGOPS jest obligowany kodeksem postępowania administracyjnego do udzielenia konkretnej odpowiedzi, o czym została poinformowana pani Koń.

Z powyższym nie zgodził się pan Koń, który twierdził, iż koszty koloni letnich pokrywały publiczne środki z funduszu przeciwdziałania alkoholowego, więc lista ta nie powinna być utajniona.

Wobec powyższego Wiceprzewodniczący zaproponował wyjaśnić te kwestię poprzez sporządzenie opinii w tej kwestii przez radcę prawnego.

Ad. 9

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Bielecki zakończył XXVIII obrady Rady Miejskiej w dniu dzisiejszym.


Sporządziła:                          Przewodniczący Rady Miejskiej w Przedborzu

Barbara Auguścik                                                                          Ryszard Bielecki
 

Liczba odwiedzin : 1204
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-02-24 15:01:17
Czas publikacji: 2006-02-24 15:01:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak