Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2005r. 

 
 
 PROTOKÓŁ
z XXIX sesji Rady Miejskiej w Przedborzu
odbytej w dniu 14 listopada 2005 roku


XXIX sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się o godz. 1000 i trwała do godz. 1340.

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Nie wziął udziału radny Gawron


Ponadto w sesji udział wzięli:

Pani Maria Szwed – Sekretarz Miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk - Skarbnik Miasta

Pan Wojciech Ślusarczyk – Burmistrz Miasta

Pan Witold Sobolewski – Z-ca Burmistrza

dyrektorzy podległych jednostek

oraz grupa mieszkańców Przedborza


Ad 1.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej – Ryszard Bielecki.

Na podstawie listy obecności stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowi quorum pozwalające na podejmowanie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.


Ad.2

Porządek obrad XXIX sesji Rady Miejskiej wraz z projektami uchwał został przesłany radnym z zachowaniem terminu określonego przez Statut Gminy Przedbórz.


Pan Burmistrz Ślusarczyk zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu uzupełniającego, polegającej na zmianie daty zaciągnięcia kredytu.

Projekt uchwały, opiniowany wcześniej przez komisje, zakładał zaciągnięcie kredytu uzupełniającego na finansowanie zadania – termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Przedborzu - w roku bieżącym, natomiast aotopoprawka wprowadza zapis roku 2006.


Radny Naczyński złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Pluty na działalność Burmistrza Miasta Przedborza.

Uzasadniając powyższe radny mówił o nieznajomości Komisji Rewizyjnej pełnej korespondencji Pana Pluty z Urzędem Miejskim i Radą oraz nieobecności Skarżącego podczas obrad Komisji, która to opiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Podkreślił, iż chcąc obiektywnie odnieść się do skargi należy ją rozpatrzyć raz jeszcze przy udziale Pana Pluty.


Radny Dudkiewicz z uwagi na obecność osób zainteresowanych projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu w Przedborzu przy ul. Piotrkowskiej wnioskował o zamianę kolejności podpunktów punktu 7 - z d na a.


Odnosząc się do wniosku radnego Dudkiewicza, Przewodniczący Bielecki oświadczył, iż jest to niemożliwe, ponieważ procedura związana z podjęciem tejże uchwały wymaga rozstrzygnięcia uwag wniesionych do planu.


Przewodniczący Rady radny Bielecki informując o piśmie pana Zbigniewa Pluty, zam. Stawy Piskorzeniec, o umieszczenie w porządku obrad sesji Rady Miejskiej jego wniosku w sprawie braku stanowiska Rady na jego skargi, poinformował, iż kwestia ta będzie podjęta w pkt. 7, tj. Zapytania, wolne wnioski.


Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek dotyczący autopoprawki projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu uzupełniającego.

Wynik głosowania stanowił 13 głosów za i 1 wstrzymujący.


Następnie odnosząc się do wniosku radnego Naczyńskiego, Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Rady oświadczenie Pana Pluty, zawierające liczne zarzuty, które Komisja Rewizyjna powinna przeanalizować.

Radny Nowak zapytał, czy odrzucenie projektu uchwały nie będzie kolidowało z terminowym udzieleniem odpowiedzi Panu Plucie?

Radca prawny pani Nowak przypomniała, że kodeks postępowania administracyjnego wyznacza maksymalny termin - 1 miesiąc na rozpatrzenie sprawy, w takiej sytuacji - terminy uciekają.

Natomiast radny Naczyński stwierdził, iż odpowiedzią będzie informacja o ponownym rozpatrzeniu sprawy przez Komisję Rewizyjną.

Powiedział też, że dzisiaj otrzymał pismo od Pana Pluty kierowane do Burmistrza, które ostatnio nie było udostępnione Komisji Rewizyjnej. Raz jeszcze powtórzył, iż aby mieć pełny obraz sytuacji, należy dokonać analizy wszystkich pism.

Wobec powyższego Przewodniczący Bielecki poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Pluty na działalność Burmistrza Miasta Przedborza.

Wynik głosowania był jednomyślny – 14 głosów za.


Wobec wprowadzenia zmiany do porządku obrad i głosowania nad jego przyjęciem przedstawiał się on następująco:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady między sesjami.

5. Informacja z działalności Burmistrza Miasta między sesjami.

6. Informacja dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych za rok 2004.

7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu w Przedborzu przy ul. Piotrkowskiej,

b) w sprawie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu w Przedborzu przy ul. Piotrkowskiej,

c) w sprawie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu w Przedborzu przy ul. Piotrkowskiej,

d) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu w Przedborzu przy ul. Piotrkowskiej,

e) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,

f) w sprawie uzupełnienia składu Komisji,

g) w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2005,

h) w sprawie zaciągnięcia kredytu uzupełniającego,

i) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetu gminy,

j) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetu gminy,

k) w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2006 r.

l) w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego.

7. Zapytania, wolne wnioski.

8. Komunikaty.

9. Zakończenie obrad.Ad. 3

Protokół z ostatniej sesji został przyjęty – 13 głosami za i 1 wstrzymującym.


Ad. 4

Sprawozdania z działalności Komisji Spraw Obywatelskich, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa i Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym złożyli ich Przewodniczący: radny Nowak, radny Dudkiewicz i radny Naczyński.

Przedmiotowy materiał z wystąpienia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radni nie wnieśli żadnych pytań.


Ad. 5

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami złożył Burmistrz pan Wojciech Ślusarczyk.

Stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu.

Radni nie wnieśli zapytań.


Ad. 6

Informację nt złożonych oświadczeń majątkowych za rok 2004 złożył Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bielecki.

Przedmiotowy materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad. 7

a).

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bielecki odczytał projekt uchwały w sprawie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu w Przedborzu przy ul. Piotrkowskiej.

Projekt ten dotyczył uwag złożonych przez Państwo Marię i Henryka Świech.

Przewodniczący zwrócił uwagę, iż w/w projekt uchwały w związku z opinią Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa (wydaną w dniu 25 lipca 2005 r) dotyczy odrzucenia w całości uwag.

Zaznaczył jednak, iż w dniu 7 października br. Komisja zmieniła decyzję i głosowała za uwzględnieniem wniesionych uwag przez mieszkańców ul. Piotrkowskiej.

Przewodniczący Bielecki zwrócił uwagę na treść projektu uchwały. Podkreślił, iż usankcjonowanie decyzji Komisji z dnia 7.10.05 r. jest jednoznaczne z głosowaniem w dniu dzisiejszym przeciwko tejże uchwale.

Uzupełniając powyższe, pan Burmistrz Ślusarczyk wyjaśnił, iż tak sformułowany projekt uchwały wynika z procedury uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przypomniał, że do wyłożonego projektu planu, Państwo sąsiadujący z zakładem Pana Dobrzańskiego wnieśli uwagi, które początkowo zostały odrzucone przez Komisję i na podstawie takiej opinii zostały przygotowane projekty uchwał, będące tematem dzisiejszych obrad.

Następnie – 7 października br. Komisja ustosunkowała się do tematu ponownie, jednakże było już za późno na dokonanie zmian projektu uchwał.

Pan Burmistrz zwrócił uwagę, iż ci radni, którzy chcą podtrzymać decyzję wypracowaną w dn. 7.10 br. powinni głosować za odrzuceniem projektów uchwał w sprawie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Natomiast radny Mąkosa zwrócił się z pytaniem do zainteresowanych stron, czy istnieje możliwość polubownego załatwienia sprawy między sobą?

Radny Dudkiewicz uzasadnił zmianę decyzji komisji.

Przypomniał, iż podejmując działania mające na celu opracowanie planu miejscowego, jego wnioskodawca – pan Dobrzański zapewniał, iż doprowadzi do zmniejszenia uciążliwości zakładu. W związku z faktem, iż tego nie zrobił, a nawet - w przekonaniu sąsiadów - uciążliwość ta wzrosła, Komisja zajęła stanowisko uwzględniające uwagi mieszkańców.

Głos zabrał Pan Grzegorz Dobrzański. Powiedział, że po rozmowach z sąsiadami w dniu 7.10 br. podjął decyzję o zakupie działki w stosownym miejscu celem przeniesienia uciążliwej części zakładu.

Jednocześnie zwrócił się z prośbą do Rady o zatwierdzenie planu miejscowego fragmentu terenu Piotrkowskiej, ponieważ chciałby kontynuować inną działalność np. prowadzenie sklepu.

Pani Halina Kasiczak (wnosząca uwagi do planu) przyznała, że pan Dobrzański starał się z nimi rozmawiać, nie mniej jednak zaznaczyła, że nastąpiło to zbyt późno.

Odnosząc się do kwestii polubownego dogadania się – podkreśliła, iż dla nich jako wnoszących uwagi najistotniejsza jest kwestia podjęcia uchwała w sprawie miejscowego planu.

Zdaniem pani Kasiczak projekt zawiera dużo usterek, występują sformułowania bardzo niejasne, których interpretacja może być różna. Zapytała jak można pisać, że produkcja będzie nieuciążliwa, gdy w chwili obecnej działalność zakładu jest nie do zniesienia. Stwierdziła też, że nierealne jest zamknięcie uciążliwości zakładu w granicach nieruchomości.

Kończąc wypowiedz zwróciła się z prośbą o nie podejmowanie uchwały w sprawie miejscowego planu.

Dodała również, że jeżeli pan Dobrzański przeniesie rzeczywiście część uciążliwą zakładu, to jako sąsiedzi skłonni są kiedyś wrócić do tematu.

Na chwilę obecną nie są w stanie uwierzyć w nieuciążliwą działalność zakładu pana Dobrzyńskiego, ponieważ już raz zostali przez niego oszukani.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bielecki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu w Przedborzu przy ul. Piotrkowskiej.

Wynik głosowania był następujący:

za - 0

przeciw - 12

wstrzymujący się - 2

Wobec powyższego projekt uchwały w sprawie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu w Przedborzu przy ul. Piotrkowskiej został odrzucony.


b).

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bielecki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu w Przedborzu przy ul. Piotrkowskiej.

Projekt ten dotyczył uwag złożonych przez Pana Stefana Piwowarczyk.


Wynik głosowania był następujący:

za - 0

przeciw - 10

wstrzymujący się - 4

Wobec powyższego projekt uchwały w sprawie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu w Przedborzu przy ul. Piotrkowskiej został odrzucony.


c).

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bielecki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu w Przedborzu przy ul. Piotrkowskiej.

Projekt ten dotyczył uwag złożonych przez Panią Halinę Kasiczak.


Wynik głosowania był następujący:

za - 0

przeciw - 10

wstrzymujący się - 4

Wobec powyższego projekt uchwały w sprawie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu w Przedborzu przy ul. Piotrkowskiej został odrzucony.


d).

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bielecki odczytał projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu w Przedborzu przy ul. Piotrkowskiej.

W związku z brakiem pytań, poddał go pod głosowanie.

Wynik głosowania był następujący:

za - 0

przeciw - 10

wstrzymujący się - 4

Wobec powyższego projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu w Przedborzu przy ul. Piotrkowskiej nie został przyjęty.

Przewodniczący Rady radny Bielecki ogłosił 15 min. przerwę, po której prowadzenie przejął Wiceprzewodniczący Rady radny Magdziarz.


e) Przewodniczący Magdziarz odczytał projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Informując, iż projekt ten uzyskał pozytywną opinię komisji, zaznaczył, że jest to stwierdzenie wygaśnięcia mandatu, nie odwołanie radnego.

Następnie przystąpiono do procedury głosowania, wynik którego stanowił następująco:

Za - 10

Przeciw - 2

Wstrzymujący - 4

Wobec powyższego uchwała Nr XXIX/211/05 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.


f) Przewodniczący Magdziarz odnosząc się do projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji, poprosił o zgłaszanie kandydatów na członka Komisji Rewizyjnej.

Radny Naczyński zgłosił kandydaturę radnego Dudkiewicza, który wyraził zgodę na prace w tejże komisji.

Radny Margas zaproponował uzupełnić skład komisji osobą radnego Chudego – który pozytywnie odniósł się do zgłoszenia.

Natomiast radny Dudkiewicz zgłosił kandydaturę radnego Mąkosy, który dziękując za uznanie, odmówił przyjęcia propozycji udziału w pracach komisji.

Innych zgłoszeń nie było.

Wobec powyższego Przewodniczący Magdziarz poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski, w wyniku którego radny Dudkiewicz zyskał poparcie 4 radnych, natomiast radny Chudy otrzymał 9 głosów za.

Następnie Przewodniczący Magdziarz poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej osobą radnego Wojciecha Chudego.

Wynik głosowania stanowił 12 głosów za i 2 wstrzymujące.

Uchwała Nr XXIX/212/05 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.


g) Przewodniczący Magdziarz odczytał projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2005.

Pan Burmistrz Sobolewski zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie autopoprawki w załączniku nr 3 do projektu, w dziale transport i łączność.

Pan Burmistrz poprosił o przeniesienie środków w wys. 50 tys. zł z remontów chodników w mieście planowanych w 2006 r. na remont chodników w mieście przy drogach powiatowych.

Mówił, że gmina dostała kostkę, pogoda sprzyja remontom chodników, więc można by zlecić wykonanie robót przy ul. Kościelnej, a bez zabezpieczenia środków w budżecie nie będzie to możliwe.

Przewodniczący Bielecki zapytał, które to chodniki byłyby remontowane?

Odpowiadając pan Burmistrz powiedział, że chodzi o ul. Kościelną, natomiast ul. Częstochowska jest w następnej kolejności. Ze względu na stan ulicy Kościelnej ustalono, że w pierwszej kolejności wyremontowana zostanie właśnie ta ulica.

Radny Mąkosa zwrócił uwagę, że komisje ustalały co innego.

Pan Burmistrz Sobolewski powiedział, że chodnik w ul. Częstochowskiej też zostanie wykonany (po otrzymaniu następnej dostawy kostki).

Dodał, ze jeżeli pieniądze te nie zostaną przesunięte, trzeba będzie zaprzestać prace w ul. Kościelnej (nie ma środków na remonty chodników przy drogach powiatowych).

W uzupełnieniu powyższego pan Burmistrz Ślusarczyk podkreślił, że na ul. Kościelną zostanie przeznaczona określona ilość kostki tj. ok. 200 m2. Zrobiono najgorszy odcinek, który został wskazany przez radnego i mieszkańców tej ulicy. W ulicy Kościelnej zostanie położona kostka w takiej ilości, jaką stanowić będzie ostatnia transza dostawy kostki.

Kolejna dostawa przeznaczona będzie na remont chodnika w ul. Częstochowskiej.

Przewodniczący Bielecki zapytał, czy remont chodnika przy ul. Częstochowskiej stoi pod znakiem zapytania, po czym wyraził niezadowolenie z powodu tak nagłej zmiany harmonogramu remontów chodników. Na posiedzeniach komisji mówiło się przede wszystkim o ul. Częstochowskiej. Jego zdaniem najpierw należało dokończyć remont w ul. Częstochowskiej, potem przystąpić do prac w ul. Kościelnej.

Pan Burmistrz Sobolewski zwrócił uwagę, iż 200 m2 kostki nie starczyłoby na chodnik ul. Częstochowskiej.

Radny Wuszt powiedział, że Starosta przekazał kostkę na wniosek mieszkańców ul. Kościelnej, którym wody opadowe zalewały posesje.

Radny Dudkiewicz wyraził zdanie, iż w ogóle nie respektuje się postanowień komisji, na posiedzeniu których ustalono, że ma być dokończony remont ul. Częstochowskiej, nagle robiona jest ul. Kościelna… Zapytał po co są posiedzenia komisji? Radny poparł radnego Mąkosę, po czym zwrócił się z prośbą o realizację wniosków Komisji.

Pan Burmistrz Ślusarczyk nie zgodził się z wypowiedzią radnego w kwestii nie realizowania ustaleń Komisji. Zwrócił uwagę, że w tym przypadku Pan Starosta wskazał konkretne miejsce położenia kostki. Sugerował, iż gdyby nie interwencja mieszkańca ul. Kościelnej, prawdopodobnie gmina w ogóle nie dostałaby tej kostki.

Wiceprzewodniczący Rady radny Magdziarz powiedział, że konsekwencją posiedzeń komisji powinien być opracowany harmonogram prac inwestycyjnych.

Radny Dudkiewicz zaproponował odrzucić wniosek.

Radny Naczyński natomiast proponował przedyskutować temat na najbliższym posiedzeniu Komisji i podjąć decyzję na następnej sesji Rady.

Pani Skarbnik Młynarczyk poinformowała, iż sprawa ta wynikła podczas konstrukcji projektu budżetu na 2006 rok. Roboty wykonane na ten moment mają zabezpieczenie w budżecie 2005, natomiast środki te nie pokryją pełnego zakresu prac.

Następnie Przewodniczący Magdziarz poddał pod głosowanie zgłoszoną autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na 2005 rok (przesunięcie środków pieniężnych z remontów chodników w mieście na remont chodników w mieście przy drogach powiatowych).

Wynik głosowania stanowił:

- 11 głosów za

- 1 przeciw

- 2 wstrzymujące

Wobec powyższego autopoprawka została przyjęta.

Radny Naczyński zwrócił się z prośbą, aby w przyszłości nie było takich niespodzianek. Apelował, aby podobne decyzje podejmować na posiedzeniach komisji.

Dalej Przewodniczący Magdziarz poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu na 2005 rok.

Wynik głosowania stanowił:

- 12 głosów za

- 2 wstrzymujące

Uchwała Nr XXIX/213/05 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

- W tej części obrad sale opuścił radny Dudkiewicz –


h) Przewodniczący Magdziarz odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu uzupełniającego ( 366 tys. zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przedborzu).

W związku z brakiem pytań Przewodniczący przystąpił do procedury głosowania.

Wynik głosowania był jednogłośny i stanowił 13 głosów za.

Uchwała Nr XXIX/214/05 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.


i) Przewodniczący Magdziarz przeczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetu gminy.

Radny Naczyński zapytał, jakie jest przeznaczenie tego kredytu (743.938,00 zł)?

Odpowiedzi udzieliła pani Skarbnik Młynarczyk.

Poinformowała, iż generalnie jest to kredyt na pokrycie deficytu.

Zaznaczyła, że do końca roku budżetowego gmina ma kilka dużych pozycji wydatkowych, które nie znajdują pokrycia w dochodach budżetu. Może to dotyczyć zadań: budowy hali sportowej, kanalizacji sanitarnej w mieście, wodociągu Stara Wieś.

Innych pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Magdziarz przystąpił do procedury głosowania.

Wynik głosowania był jednogłośny i stanowił 13 głosów za.

Uchwała Nr XXIX/215/05 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

- W tej części obrad sale opuścił radny Mąkosa –


j) Przewodniczący Magdziarz odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetu gminy.

Radny Naczyński zapytał, czy kredyt ten musi koniecznie być zaciągnięty w tym roku?

Odpowiedzi udzieliła pani Młynarczyk.

Poinformowała, iż w związku z faktem, że w tym roku gmina ma do zrealizowania kwotę w wys. 835 tys. zł, która ma być sfinansowana kredytem z BOŚ – Łódź, do którego gmina otrzymała dopłatę z WFOŚ do kwoty 1.464.000 zł.

Pan Burmistrz Ślusarczyk powiedział, że jeśli gmina otrzyma dotację na to zadanie, kredyt nie będzie potrzebny w całości.

Dodał, że liczy na rozstrzygniecie przetargu w pierwszym terminie, po czym nastąpi podpisanie umowy z wykonawcą. Gmina chce kupić technologię kotłowni.

Innych pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Magdziarz przystąpił do procedury głosowania.

Wynik głosowania był jednogłośny i stanowił 12 głosów za.

Uchwała Nr XXIX/216/05 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.


k) Przewodniczący Magdziarz odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2006 rok.

Radni nie zgłosili pytań, więc Przewodniczący Magdziarz przystąpił do procedury głosowania.

Wynik głosowania był jednogłośny i stanowił 12 głosów za.

Uchwała Nr XXIX/217/05 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.


l) Przewodniczący Magdziarz odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego.

Pan Burmistrz Ślusarczyk poinformował, iż zmiana Statutu dotyczy skonkretyzowania miejsca siedziby Związku.

Do czasu, kiedy Przewodniczącym związku była wójt Gidel, siedziba znajdowała się właśnie w Gidlach, teraz Przewodniczącym i Skarbnikiem związku są osoby z Przedborza, więc stąd ta zmiana. Wcześniej na Walnym Zgromadzeniu Związku ustalono, ze siedzibą Związku będzie ta gmina, z której pochodzi jego przewodniczący i skarbnik.

Następnie przystąpiono do głosowania nad projektem w/w uchwały.

Wynik głosowania był jednogłośny i stanowił 12 głosów za.

Uchwała Nr XXIX/218/05 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.


Ad. 7

Radny zgłosili następujące pytania i wnioski:

  • Radny Margas zapytał, dlaczego dach szatni przy boisku sportowym nie został przykryty?

Pan Burmistrz Ślusarczyk odpowiedział, że decyzję taką podjął prezes klubu. Roboty zostały wstrzymane w związku z tym, iż sytuacja prawna tego obiektu nie była wyjaśniona. Formalnie, dopiero tydzień temu gmina dostała dokument stwierdzający naniesienie wartości obiektu na stan majątku gminy.

Dotąd budynek szatni nigdy nie figurował w żadnej ewidencji. Dopiero w tym momencie można przystąpić do robót.

  • Przewodniczący Bielecki zwrócił się z prośbą do członków Komisji Rewizyjnej o zwołanie posiedzenia i zajęciem się zarzutami pana Zbigniewa Pluty.

  • Radny Naczyński nawiązując do zgłaszanego już wniosku na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej poruszył kwestię braku przystanku na ulicy Leśnej.

Powtórzył, iż otwarta kabina sanitariatu nie należy do najlepszej wizytówki miasta. Zwrócił uwagę, iż ludzie czekający na przyjazd autobusu, naprawdę w przypadku niekorzystnej aury nie mają możliwości schronić się przed opadami.


Pan Burmistrz Ślusarczyk zaznaczył, iż zakup wiaty przystankowej jest niezbędny, jednakże wydatek taki nie był planowany na rok bieżący. Przypominając o innych potrzebach gminy (np. konieczność zakupu wywoływarki dla SPZOZ, budowy parkingu przy ul. Mostowej, remontu przemiennika TV) zwrócił uwagę na budżet, który nie uwzględnia tychże pozycji.

Powiedział, że na ten moment nie może zamówić wiaty przystankowej, ale będzie szukał środków na ten cel.


Ad. 9

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Bielecki zakończył XXIX obrady Rady Miejskiej w dniu dzisiejszym.
Sporządziła:                          Przewodniczący Rady Miejskiej w Przedborzu

Barbara Auguścik                                                                          Ryszard Bielecki


 

Liczba odwiedzin : 1034
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-02-24 15:05:25
Czas publikacji: 2006-02-24 15:05:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak