Zarządzenie Nr 81/05 

 
 

 Zarządzenie Nr 81/2005

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 14 listopada 2005r.


w sprawie: projektu budżetu Gminy Przedbórz na rok 2006


Na podstawie art. 52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminy ﴾ Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z póź. zm ﴿, art. 119 i art. 120, art121 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych ﴾ Dz. U. z 2003r Nr 15 poz. 148 z póź. zm ﴿, zarządza się co następuje:

§1. Przyjmuje się projekt budżetu gminy Przedbórz na rok 2006 zgodnie z załącznikami od nr 1-14 wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego.

§2. Niniejsze zarządzenie podlega podaniu do wiadomości mieszkańców miasta i gminy Przedbórz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przedbórz.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 1068
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-11-24 10:22:23
Czas publikacji: 2005-11-24 10:22:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak