Zarządzenie Nr 82/05 

 
 

 ZARZĄDZENIE NR 82/2005

BURMISTRZA MIASTA PRZEDBORZA

z dnia 14 listopada 2005r.


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego z jednoczesną sprzedażą udziału we współwłasności gruntowej


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. Z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./, § 1 ust. 4 w związku z ust. 1 uchwały Nr XXII/151/04 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców samodzielnych lokali mieszkalnych /Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2005r. Nr 22, poz. 243/

zarządzam, co następuje:


§1

  1. Przeznacza się do sprzedaży lokal mieszkalny oznaczony Nr 8 o powierzchni użytkowej 31,10m2 usytuowany na pierwszym piętrze w budynku położonym w Przedborzu przy ul. Trytwa 5 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej powierzchni 33,60m2/ tj. piwnica o pow. 19,50m2, komórka o pow. 6,20m2, część strychu o pow. 7,90m2/ z jednoczesną sprzedażą udziału w wysokości 6,71% we współwłasności działki nr 143/4 o powierzchni 0,1651ha położonej w Przedborzu obręb nr 2, na której usytuowany jest przedmiotowy budynek wraz z takim samym udziałem we współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.

  2. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości o której mowa w pkt 1 w drodze bezprzetargowej przysługuje najemcy.

  3. Lokal stanowi własność Gminy Przedbórz na podstawie księgi wieczystej KW 55033, a grunt jest współwłasnością Gminy Przedbórz na podstawie księgi wieczystej KW 12358.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 980
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-11-21 14:57:44
Czas publikacji: 2005-11-21 14:57:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak