Zarządzenie Nr 83/05 

 
 

 Zarządzenie Nr 83/2005

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 17 listopada 2005r.

w sprawie: zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2005„ Na podstawie art. 128 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych /Dz.U z 2003 r Nr 15, poz 148 z póź.zm/ § 16 pkt 4 Uchwały Nr XXIV/168/05 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 15 lutego 2005r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedbórz na rok 2005 zarządzam co następuje :

§ 1 Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 235.832 ,00 w / g załącznika Nr 1

§ 2 Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 235.832,00 w / g załącznika Nr 2

§ 3.Budżet po zmianach wynosi :

- dochody 13.328.681,00

- wydatki 15.123.071,00

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 999
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-12-15 14:15:29
Czas publikacji: 2005-12-15 14:15:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak