Zarządzenie Nr 84/05 

 
 

ZARZĄDZENIE NR 84/2005

BURMISTRZA MIASTA PRZEDBORZA

z dnia 17 listopada 2005r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych z jednoczesną sprzedażą ułamkowych części gruntu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./,art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997. o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U.z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./, § 1 ust. 4 w związku z ust. 1 uchwały Nr XXII/151/04 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców samodzielnych lokali mieszkalnych /Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2005r. Nr 22, poz.243/ zarządzam, co następuje:

§1

  1. Przeznacza się do sprzedaży lokale mieszalne: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 w budynku położonym w Przedborzu przy ulicy Pocztowej 10 z jednoczesną sprzedażą ułamkowych części działki nr 53/1 o powierzchni 738m2 położonej w Przedborzu w obrębie nr 7, na której usytuowany jest przedmiotowy budynek wraz z pomieszczeniami przynależnymi do niego.

  2. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości o których mowa w pkt 1 w drodze bezprzetargowej przysługuje najemcom lokali mieszkalnych.

  3. Nieruchomość stanowi własność Gminy Przedbórz na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 30. 08. 2005r. Nr S P.VII.7723/M/11/l/2005/JG i ma urządzoną w Sądzie Rejonowym w Radomsku księgę wieczystą KW 75965.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 1093
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-11-22 10:00:35
Czas publikacji: 2005-11-22 10:00:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak