Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 13 grudnia 2005r. 

 
 
 PROTOKÓŁ
z XXX sesji Rady Miejskiej w Przedborzu
odbytej w dniu 13 grudnia 2005 roku


XXX sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się o godz. 1000 i trwała do godz. 1430.

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Nie wziął udziału radny Jan Mąkosa


Ponadto w sesji udział wzięli:

Pani Maria Szwed – Sekretarz Miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk - Skarbnik Miasta

Pan Wojciech Ślusarczyk – Burmistrz Miasta

Pan Witold Sobolewski – Z-ca Burmistrza

dyrektorzy podległych jednostek

oraz grupa mieszkańców Przedborza


Ad 1.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej – Ryszard Bielecki.

Na podstawie listy obecności stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowi quorum pozwalające na podejmowanie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.


Ad.2

Porządek obrad XXX sesji Rady Miejskiej wraz z projektami uchwał został przesłany radnym z zachowaniem terminu określonego przez Statut Gminy Przedbórz.

Przewodniczący Bielecki poddał pod głosowanie porządek obrad, do którego radni nie wnieśli uwag.

Wynik głosowania był jednomyślny – 13 głosów za.


Ad. 3

Protokół z ostatniej sesji został przyjęty 12 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się.


Ad. 4

Sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, Komisji Spraw Obywatelskich i Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym złożyli ich Przewodniczący: radny Dudkiewicz, radny Wuszt i radny Nowak.

Przedmiotowy materiał z wystąpienia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Wobec powyższej informacji radny Naczyński zapytał, czy w związku ze złożoną ofertą Eko-regionu zapadły konkretne decyzje?

- Odpowiadając pan Burmistrz Ślusarczyk wyjaśnił, że spółka Eko-region zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na prowadzenie swej działalności na terenie gminy Przedbórz. Taką zgodę gmina ma obowiązek wydać. Przypomniał, że od kilku lat taką zgodę ma firma…, ale w żaden sposób dotąd tego nie wykorzystała. Podczas spotkania poruszono kwestie związane z Zakładem Usług Komunalnych, a mianowicie sprawy dotyczące przejęcia pracowników, wykorzystania sprzętu, czy pojemników do segregacji odpadów komunalnych. Celem zawarcia jakiegokolwiek porozumienia koniecznym jest prowadzenie negocjacji, o wynikach których pan Burmistrz informował będzie radnych na bieżąco. Dodał, że zapraszając do rozmów spółkę Eko-region, działał zgodnie z sugestią Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.

- Radny Naczynski wyraził pogląd, iż spółka Eko-region chce wejść na teren Przedborza kosztem likwidacji części ZUK-u.

- Pan Burmistrz Ślusarczyk nawiązując do procesu restrukturyzacji ZUK-u (do którego jednak nie doszło) przypomniał, że taka właśnie była wola zdecydowanej wielkości Rady. powiedział też, że to bardzo wstępny etap rozmów, ponieważ prezes przedstawił tylko ofertę spółki, kwestia ta nie jest w żaden sposób przesądzona.

- Radny Naczyński zwrócił uwagę, że dotąd ze strony radnych nie zapadły wiążące decyzji co do ograniczenia działalności ZUK-u. To były rozmowy, ale nie decyzje.

- Przewodniczący Rady radny Bielecki wyraził zdanie, iż jeśli ZUK nie razi sobie z odbiorem i utylizacją odpadów komunalnych, należy rozważyć możliwość zlecenia tego zadania innemu podmiotowi, np. Panu Plesińskiemu. Podkreślił, iż osobiście jest za tym, aby ktoś z terenu Przedborza realizował to zadanie.

- Pan Burmistrz Ślusarczyk powiedział, że będzie dążył do tego, aby mieszkańcy gminy byli obsługiwani w 100%, nie jak teraz w 30%. Jeżeli pojawi się firma, która zaoferuje lepszy standard świadczenia usług i będzie tańsza, należy brać po uwagę interes mieszkańców.

- Radny Naczyński wyraził zdanie, że jeśli firma z Przedborza zaoferuje równie dobrą cenę co firma zewnętrzna, to należy wspierać rynek wewnętrzny. Dodał, że pan Plesinski nie posiada tak rozwiniętej firmy, jaką jest Eko-region, ale w związku z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, być może również poszerzy ofertę usług.

- Pan Burmistrz Ślusarczyk zwrócił uwagę, iż nie można wprowadzić monopolu na rynek.

- Nastepnie Radny Naczyński powiedział, że po ostatnim posiedzeniu Komisji Rewizyjnej dowiedział się o oddziaływaniu pana Burmistrza na radnych w kwestii ustalenia składu tejże komisji. Jego zdaniem to niedopuszczalne. Osoby sprawujące władzę w gminie nie powinny w żaden sposób wpływać na Komisję Rewizyjną. Co do wyboru Przewodniczącego – wyraził zdanie, iż poza kwestiami formalno-prawnymi powinna obowiązywać również etyka.

Radny zapytał też, czy pozostałe Komisje Rady zajmowały się projektami uchwał dotyczącymi kwestii Pana Pluty?

- Przewodniczący Rady radny Bielecki przypominając, iż sprawy związane z osobą pana Pluty toczą się od ponad pół roku, zwrócił uwagę, ze niejednokrotnie były one tematem Komisji. Uważa, że ze strony Rady zrobiono wszystko, co leżało w jej kompetencji. Wyartykułował, iż oświadczenie pana Pluty z dnia 12 listopada br. zostało przedstawione wszystkim Komisjom Rady, a stanowiska poszczególnych Komisji są jednoznaczne.

Ponadto Przewodniczący Bielecki skomentował kwestie ustalania opłat lokalnych przez poszczególne komisje.

Radny wyraził zdziwienie co do stanowiska Komisji Rewizyjnej, która jako jedyna, wyraziła zgodę na dokonanie podwyżki cen za wodę i nieczystości płynne. Radny uważa, że podwyżki te byłyby bezzasadne. Biorąc pod uwagę wynik finansowy Zakładu Usług Komunalnych, jaki w tym roku on osiągnie oraz fakt, iż dział wodny zwykle przynosi zysk, intencja remontu ujęcia wody przy ul. Koneckiej powinna zostać zrealizowana bez podwyżki.

Co do nieczystości płynnych, podkreślił, że zawsze będzie przeciwny jakiejkolwiek podwyżce.

Powiedział, że nie może być tak, aby tylko część społeczeństwa utrzymywała oczyszczalnię ścieków i finansowała wszystkie związane z jej funkcjonowaniem problemy. Ewentualna podwyżka byłaby dowodem na to, że Zakład Usług Komunalnych nie robi nic w kierunku poprawy wyniku oczyszczalni. Powiedział, że dwa lata temu podnosił kwestię obniżenia ceny za nieczystości płynne, zwłaszcza w przypadku rozbudowy kanalizacji sanitarnej w mieście.

- Radny Naczyński wyjaśnił, iż podejmując decyzję o podwyżce cen, Komisja nie znała jeszcze wyniku finansowego ZUK-u, ponadto Komisja kierowała się zasadnością remontu ujęcia wody przy ul. Koneckiej.


Ad. 5

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami złożył Burmistrz pan Wojciech Ślusarczyk.

Stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu.

Wobec informacji dotyczącej przejęcia przez gminę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przedborzu, Przewodniczący Rady dopowiedział, iż konsekwencją spotkania władz Przedborza z przedstawicielami Starostwa było ustalenie złożenia konkretnej pisemnej propozycji władz powiatowych.

Ponadto podkreślił, iż nie można dopuścić do likwidacji przedborskiego liceum.

- Radny Naczyński zwracając uwagę, iż Starostwo nie jest anonimową instytucją, poprosił, aby upublicznić osoby, które są za likwidacją liceum w Przedborzu.

Radny odniósł się też do przetargu na termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedborzu.

Zdaniem radnego skoro złożone wszystkie oferty zawierały uchybienia, Komisja przetargowa powinna przetarg unieważnić.

Zapytał też, którzy radni zasugerowali panu Burmistrzowi sprowadzenie Eko-regionu na teren gminy?

Co do przetargu, pan Burmistrz odpowiedział, iż jego przeprowadzenie odbyło się zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych.

Jeśli chodzi o firmę specjalizującą się w odbiorze i utylizacji odpadów stałych, pan Ślusarczyk zaznaczył, iż ze strony radnych nie padła konkretna nazwa spółki, ale sugestia, aby zapytać, zorientować się w ofertach zewnętrznych. To była dyskusja podczas posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa i nie pamięta. Zwrócił też uwagę, iż jako organ wykonawczy ma pełne prawo prowadzić rozmowy z podmiotami, których działalność może przynieść pożytek gminie. Nie robi z tego tajemnicy, oferta Eko-regionu została przedstawiona na forum komisji.

- Radny Naczyński w drodze sprostowania, wyjaśnił że nie zarzuca panu Burmistrzowi brak możliwości prawnych, a chodziło mu o to, że skoro pan Burmistrz powołuje się radnych, oto on chciałby wiedzieć, które to osoby?

- Sołtys sołectwa Mojżeszów pan Gawron zwrócił się z pytaniem, kto jest odpowiedzialny za uprzątnięcie worków ze śmieciami w związku z akcją sprzątanie świata?

Ponadto sołtys zwrócił uwagę na brak zaproszeń na sesję dla mieszkańców wiosek, prosił o wprowadzenie punktu obrad Rady, w którym mogliby zabierać głos sołtysi.

- Odpowiadając pan Ślusarczyk poinformował, iż osobą odpowiedzialną w Urzędzie za organizację akcji sprzątanie świata jest pan Jacek Łuczyński.

Co do organizacji sesji, Przewodniczący Rady zdeklarował się, że w przyszłości informacja o zwołaniu sesji trafi do poszczególnych sołectw. Natomiast w kwestii wprowadzenia dodatkowego punktu obrad, Przewodniczący zwrócił uwagę, że sołtysi mogą zabierać głos w każdej chwili – jeśli tylko zgłoszą taką chęć.


Ad. 6

a) Przewodniczący Rady radny Bielecki odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Pluty na działalność Burmistrza Miasta Przedborza, po czym powtórzył, iż projekt ten był omawiany kilkakrotnie przez Komisje.

- Radny Naczyński zwrócił uwagę, że jest to sprawa wielowątkowa i dzisiejsze uchwały nie rozwiążą problemów pana Pluty. Dodając, że genezą tek kwestii były sprawy prywatne, wyraził zdanie, iż Nadleśnictwo interesuje się nie swoim terenem.

- Przewodniczący Bielecki powiedział też, że apelował do panów Burmistrzów o dojście do porozumienia, ale sprawy nabrały już toku prawnego i Rada nie jest wstanie wpłynąć na działalność Burmistrza w taki sposób, aby on złamał prawo.

Następnie przystąpił do procedury głosowania nad w/w projektem.

Wynik głosowania stanowił 12 głosów za i 1 wstrzymujący się.

Wobec powyższego Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/218/05 została przyjęta do realizacji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


b) Przewodniczący Rady radny Bielecki odczytał projekt uchwały w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu.

W związku z brakiem pytań ze strony radnych, przewodniczący przystąpił do głosowania nad w/w/ projektem.

Wynik głosowania był jednomyślny – 13 głosów za.

Uchwała Nr XXX/219/05 Rady Miejskiej w Przedborzu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


c) Przewodniczący Rady radny Bielecki odczytał projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2005.

- Radny Naczyński odniósł się do kwestii dofinansowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki zdrowotnej w celu przeprowadzenia remontu aparatu rentgena. Zdaniem radnego SPZOZ sam powinien wygospodarować choć część środków na ten cel, tym bardziej, iż niewiadomo, czy rentgen będzie mógł funkcjonować po 2006 r. Radny nazwał nieporozumieniem takim obciążaniem budżetu gminy.

- Odpowiadając pani Skarbnik Młynarczyk zwróciła uwagę, iż zakup ten jest niezbędny, aby obecnie funkcjonujący aparat mógł działać w roku przyszłym.

- Pan Burmistrz Ślusarczyk przyznał, iż rzeczywiście nie wiadomo, co się będzie działo z rentgenem po grudniu 2006 r., ale w sytuacji jeżeli teraz nie dokona się zakupu wywoływarki, mieszkańcy Przedborza i okolic będą zmuszeni dojeżdżać do Radomska. Wyraził przekonanie, iż za taki obrót sprawy mieszkańcy nie byliby wdzięczni.

- Radny Naczyński poprosił o przygotowanie sprawozdanie z rozliczenia dofinansowania zakupu wywoływarki przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przedborzu.

Innych uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2005.

Wynik głosowania stanowił 10 głosów za i 2 wstrzymujące się.

Wobec powyższego Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/220/05 została przyjęta do realizacji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


W tej części obrad Przewodniczący rady ogłosił 15 minutową przerwę.


d) Po przerwie przewodniczący Bielecki odczytał projekt uchwały w sprawie rocznej stawki podatku od środków transportowych.

Wobec powyższego radny Dudkiewicz zwrócił uwagę, iż ustalenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa dotyczące §1, pkt 5 stanowiły inne wartości, po czym odczytał te pozycje:

- od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 12 ton do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi jezdnych dwie - 1900,00 zł,

- powyżej 36 ton, które mają trzy i więcej osi jezdnych - 2500,00 zł.

Pan Burmistrz Ślusarczyk przeprosił za pomyłkę, po czym uwzględniając uwagę radnego Dudkiewicza (poprzez głosowanie) przystąpiono do głosowania nad całym w/w projektem uchwały.

Wynik głosowania był jednomyślny – 12 głosów za.

Uchwała Nr XXX/221/05 Rady Miejskiej w Przedborzu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Od tego momentu prowadzenie obrad przejął Wiceprzewodniczący Rady radny Magdziarz.


e) Przewodniczący Magdziarz odczytał projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, po czym przypomniał, iż projekt ten powstał w związku z decyzja Komisji o zwolnieniu od podatku od nieruchomości Wojewódzkiej Komendy Policji.

Nie zgłoszono pytań do w/w projektu, zatem Przewodniczący przystąpił do procedury głosowania.

Wynik głosowania był jednomyślny – 13 głosów za.

Uchwała Nr XXX/222/05 Rady Miejskiej w Przedborzu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


f) Przewodniczący Magdziarz odczytał projekt uchwały w sprawie wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości.

Nie zgłoszono pytań do w/w projektu, zatem Przewodniczący przystąpił do procedury głosowania.

Wynik głosowania był jednomyślny – 13 głosów za.

Uchwała Nr XXX/223/05 Rady Miejskiej w Przedborzu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


g) Przewodniczący Magdziarz odczytał projekt uchwały w sprawie wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny.

Nie zgłoszono pytań do w/w projektu, zatem Przewodniczący przystąpił do procedury głosowania.

Wynik głosowania był jednomyślny – 13 głosów za.

Uchwała Nr XXX/224/05 Rady Miejskiej w Przedborzu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

h) Przewodniczący Magdziarz odczytał projekt uchwały w sprawie wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny.

Nie zgłoszono pytań do w/w projektu, zatem Przewodniczący przystąpił do procedury głosowania.

Wynik głosowania był jednomyślny – 13 głosów za.

Uchwała Nr XXX/225/05 Rady Miejskiej w Przedborzu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


i) Przewodniczący Magdziarz odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

- Głos zabrał przewodniczący Bielecki, który informując, że obowiązujące dotąd stawki opłat za wodę nie zostają zmieniane, przypomniał iż proponowana podwyżka dotyczy stałej opłaty abonamentowej dla gospodarstw nie posiadających wodomierza (z 7 na 20 zł).

- Ponadto dyrektor Zakładu Usług Komunalnych deklarował, iż osoby, które dotyczy ta podwyżka zostaną odpowiednio wcześniej poinformowane o zmianie opłaty i w ten sposób zmobilizowane do montażu wodomierzy.

Następnie Przewodniczący Magdziarz przystąpił do głosowania na projektem uchwały.

Wynik głosowania był jednomyślny – 13 głosów za.

Uchwała Nr XXX/226/05 Rady Miejskiej w Przedborzu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


j) Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

W związku z faktem, iż opłata ta nie uległa zmianie i nie zgłoszono uwag do projektu, przystąpiono do głosowania.

Wynik głosowania był jednomyślny – 13 głosów za.

Uchwała Nr XXX/227/05 Rady Miejskiej w Przedborzu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


k) Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie opłat za zrzut nieczystości ciekłych.

Radni nie wnieśli uwag do projektu, wobec czego Przewodniczący Rady przystąpił do procedury głosowania.

Wynik głosowania był jednomyślny – 13 głosów za.

Uchwała Nr XXX/228/05 Rady Miejskiej w Przedborzu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


l) Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Radny Bielecki zapytał, w jakiej wysokości realizowany był dodatek motywacyjny?

Pan Burmistrz Ślusarczyk poinformował, iż ten dodatek został wprowadzony wyraźnie na życzenie związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskiego. Takiego zapisu w pierwotnej wersji nie było. Teraz regulamin mówi, iż jest to dodatek w wys. 0,25 % do planowanych środków na wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli. W takiej też wysokości wypłacany był dodatek w roku bieżącym

Następne przystąpiono do głosowania.

Wynik głosowania był jednomyślny – 13 głosów za.

Uchwała Nr XXX/228/05 Rady Miejskiej w Przedborzu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Głos zabrał Przewodniczący Rady radny Bielecki, który zgłosił brak projektu uchwał dotyczącego zatwierdzenia taryfy obowiązującej za zbiorowe odprowadzenie ścieków. Powiedział, iż stawki te nie zamierzano zmieniać, jednakże należy podjąć stosowną uchwałę tej kwestii.

Następnie Przewodniczący Magdziarz poinformował, iż kwestia ta zostanie podjęta po zrealizowaniu punktu 6 dzisiejszego porządku obrad.


l) Przewodniczący Magdziarz odczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości w drodze publicznego przetargu ustnego.

Nie wniesiono uwag do w/w projektu wobec czego Przewodniczący przystąpił do procedury głosowania.

Wynik głosowania był jednomyślny – 13 głosów za.

Uchwała Nr XXX/229/05 Rady Miejskiej w Przedborzu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


ł) Przewodniczący Magdziarz odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Przedborzu.

Nie wniesiono uwag do w/w projektu wobec czego Przewodniczący przystąpił do procedury głosowania.

Wynik głosowania był jednomyślny – 13 głosów za.

Uchwała Nr XXX/230/05 Rady Miejskiej w Przedborzu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


m) Przewodniczący Magdziarz odczytał projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok. Rada nie wniosła pytań do w/w, zatem Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie.

Wynik głosowania był jednomyślny – 13 głosów za.

Uchwała Nr XXX/231/05 Rady Miejskiej w Przedborzu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Głos zabrał pan Burmistrz Ślusarczyk, który wyjaśnił nieporozumienie dotyczące braku projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy obowiązującej za zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Poinformował, iż osoby ustalające porządek obrad dzisiejszej sesji umknęła uwadze opłata za odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej. Ustalenia wszystkich komisji dotyczyły pozostawienia stawek na poziomie roku bieżącego, nie mniej jednak uchwała musi być przyjęta. W związku z czym składając formalny wniosek, poprosił o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Wobec wątpliwości kilku radnych, czy w tym momencie można dokonać zmiany porządku obrad, głos zabrała radca prawny pani Nowak, która stwierdziła, iż na wniosek radnego, czy burmistrza Rada może zmienić porządek obrad bezwzględną większością głosów, mimo, że wcześniej porządek był już przyjęty.

Następnie Przewodniczący Magdziarz poddał głosowaniu zgłoszony wniosek przez pana Burmistrza.

W wyniku głosowania wniosek o wprowadzenie do punktu 6 podpunktu o) – w sprawie zatwierdzenia taryfy obowiązującej za zbiorowe odprowadzenie ścieków- uzyskał poparcie Rady.

Wynik głosowania stanowił 11 głosów za, 1- przeciw i 1-wstrzymujący.

Wobec powyższego Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym pan Burmistrz Ślusarczyk raz jeszcze powtórzył, iż uchwała ta nie wnosi nic ponadto, co obowiązuje obecnie oraz co zakłada zaakceptowana przez Komisje kalkulacja ZUK-u.

Przypomniał też, że po ostatnim posiedzeniu Komisji w związku z faktem iż podjęto decyzję o utrzymaniu stawek na poziomie bieżącym, wystąpił do Dyrektora ZUk-u o ponowne sporządzenie kalkulacji, na podstawie której opracowane zostały projekty uchwał, będących przedmiotem dzisiejszych obrad.

Ponadto Przewodniczący Bielecki poprosił, aby w przyszłości Komisje konkretyzowały swoje i ustalenia celem uniknięcia takich sytuacji.

Następnie Przewodniczący Magdziarz poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. Wynik głosowania stanowił 11 głosów – za i 2 wstrzymujące.

Uchwała Nr XXX/232/05 Rady Miejskiej w Przedborzu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad. 7

Radni zgłosili następujące zapytania i uwagi.

- radny Bielecki zapytał, kiedy zostanie zakupiony przystanek na ul. Leśną/

Pan Burmistrz Ślusarczyk odpowiedział, iż dostając wniosek Komisji, dokonał zamówienia wiaty przystankowej, która zostanie zamontowana być może w tym tygodniu.

Radny Bielecki apelował też do pana burmistrza o dopilnowanie przez jego służby procedur związanych z przygotowaniem sesji, ponieważ zaistniała dzisiejsza sytuacja (brak jednego z projektów uchwał w porządku obrad Rady) wynika z zaniedbania pracownika.

Nawiązując do sprawy związanej z osobą pana Pluty prosił o wnikliwe przeanalizowanie decyzji przez pana burmistrza. Podkreślił, iż nie jest za tym, aby kogokolwiek krzywdzić.

Pan Ślusarczyk odpowiedział, iż w sytuacji, gdy decyzja w sprawie opłat karnych zostanie uchylona przez Samorządowe kolegium Odwoławcze, on nie będzie wnosił odwołania.

W kwestii przygotowania materiałów na sesję głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady, który wziął w obronę pracownika odpowiedzialnego za obsługę Rady, zwrócił uwagę, iż osoba ta konsultowała z nim braki uchwał.

Wobec powyższego Przewodniczący Bielecki zaprzeczył, iż absolutnie nie chodziło mu o tego pracownika.


- Radny Naczyński w kontekście odpowiedzi udzielonej przez panią kierownik MOPS w kwestii wypłaty odsetek od zasądzonego świadczenia – jednej z petentek tej placówki, zarzucił brak wiarygodności pani Koskiej.

Podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej pani kierownik twierdziła, iż pieniądze zostaną wypłacone ze środków pozabudżetowych, a także, iż nie ma podstawy prawnej do wypłaty odsetek. Tymczasem teraz petentce wypłacono świadczenie wraz z odsetkami. Radny wyraził oburzenie co do sposobu udzielania informacji komisji i dalszych działań pani kierownik.

Pan Burmistrz Ślusarczyk odpowiedział, iż nie wie jakiej odpowiedzi udzieliła pani kierownik. natomiast wie, że środki te zostały wypłacone ze środków, które gmina otrzymała od Wydziału polityki Społecznej.

Radny Naczynski zapytał, która zmiana budżetu stanowiła jego zwiększenie o te środki?

Odpowiadając pan Burmistrz powiedział, że nie jest w stanie w tej chwili wskazać tą pozycje, ale udzieli tej odpowiedzi w najbliższym czasie.

Głos zabrała pani Krystyna Koń – petentka MGOPS, która stwierdzając, że pani kierownik Koska wciąż popełnia błędy, podkreśliła iż zaistniała sytuacja jest wyłącznie konsekwencją niekompetencji pracowników MOPS. Zwróciła też uwagę, że jej uwagi i zarzuty nigdy nie są uwzględniane przez pana burmistrza ani też przez Rade.

W związku z nieobecnością w pracy w dniu dzisiejszym pani Kierownik MGOPS-u Rada ustaliła wyjaśnić tą kwestię na posiedzeniu Komisji Spraw Obywatelskich.


Ad. 9

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Bielecki zakończył XXX obrady Rady Miejskiej w dniu dzisiejszym.
Sporządziła:                          Przewodniczący Rady Miejskiej w Przedborzu

Barbara Auguścik                                                                          Ryszard Bielecki 

Liczba odwiedzin : 1171
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-02-24 15:07:29
Czas publikacji: 2006-02-24 15:07:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak