Zarządzenie Nr 55/05 

 

 

 Zarządzenie Nr 55/2005

Burmistrza Miasta P r z e d b o r z a

z dnia 8 sierpnia 2005w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „zapytania o cenę „ na „Nadzór inwestorski przy realizacji termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Przedborzu przy ul. Mostowej Nr 35”Na podstawie art.19 ust 1-3 i art.20 ust 1 oraz 21 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” /Dz.U. z 2004r. Nr 19 poz.177 z późn.zm/ zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową w składzie:

1/Jarosław Chudy -przewodniczący komisji,

2/Jarosław Zimny -zastępca przewodniczącego,

3/Waleria Krawczyk -sekretarz, komisji,

4/Elżbieta Młynarczyk -członek komisji,

5/Wojciech Todynek -członek komisji,

§.2. Komisja ma charakter doraźny i i przeprowadzi tylko postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Nadzór inwestorski przy realizacji termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Przedborzu przy ul. Mostowej Nr 35”

§.3. Ustala się regulamin Komisji przetargowej,który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego

zarządzenia.

§.4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia

Zastępca Burmistrza Miasta Przedborza Witold Sobolewski

 


Liczba odwiedzin : 1079
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-08-25 09:07:31
Czas publikacji: 2005-08-25 09:07:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak