Zarządzenie Nr 54/05 

 
 

 Zarządzenie Nr 54/05

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 1 sierpnia 2005 r.


w sprawie wprowadzenia Katalogu usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Przedborzu i procedury jego aktualizacji


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co nastepuje:

§ 1.Wprowadzam Katalog usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Przedborzu, zawierający zestaw kart i wzory wniosków dotyczących usług świadczonych dla interesantów w Urzędzie Miejskim w Przedborzu.

§ 2. Karty usług wraz z wzorami wniosków znajdują sie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przedborzu pod adresem: www.przedborz.bipst.pl,

 stronie internetowej:

www.umprzedborz.com.pl oraz w wersji drukowanej w Sekretariacie Urzędu Miejskiego i w poszczególnych Referatach Urzędu.

§ 3. Procedurę aktualizacji Katalogu usług, stanowi załacznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wzór karty usług stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 3209
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-08-25 12:34:47
Czas publikacji: 2005-08-25 12:34:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak