Zarządzenie Nr 53/05 

 

 

   Zarządzenie nr 53/05

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 1 sierpnia 2005 r.

w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Miejskiego w Przedborzu

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, zm. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 153 poz. 1271, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203), zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przyjąć Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Miejskiego w Przedborzu, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 


Liczba odwiedzin : 1198
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-08-25 12:45:37
Czas publikacji: 2005-08-25 12:45:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak