Zarządzenie Nr 51/05 

 
 

 Zarządzenie Nr 51/05

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 27.07.2005r.


w sprawie ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej na drugie półrocze 2005r.


Na podstawie art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej /Dz.U z 2002 r. Nr 147 poz.1229 z późn.zm./, komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2005r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2005 roku /MP. Nr 29 poz. 409/, zarządza się co następuje:

§ 1

Ustala się ekwiwalent pieniężny w wysokości 5,00 zł za każdą godzinę uczestniczenia przez członka Ochotniczej Straży Pożarnej w kursach organizowanych przez P.S.P. w Radomsku.

§ 2

Ustala się ekwiwalent pieniężny w wysokości 4,00 zł za każdą godzinę uczestnictwa w zabezpieczeniu niewypałów odnalezionych na terenie gminy Przedbórz.

§ 3

Ustala się kwotę przeznaczoną na wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w drugim półroczu 2005 w wysokości 2.398,00. Kwota ta będzie wypłacona członkom Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniu ratowniczym proporcjonalnie do ilości godzin spędzonych przez poszczególnych strażaków. Ekwiwalent dla jednego strażaka nie może przekroczyć 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przed dniem naliczenia ekwiwalentu, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art.20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.), za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

§ 4

Ekwiwalenty określone w § 1-3 przysługiwać będą za drugie półrocze 2005.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.08.2005r.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 1163
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-08-26 08:31:13
Czas publikacji: 2005-08-26 08:31:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak