Zarządzenie Nr 60/05 

 
 

 ZARZĄDZENIE Nr 60/05

BURMISTRZA MIASTA PRZEDBORZA

z dnia 30 sierpnia 2005 rokuw sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 pkt 1oraz pkt 2 w związku z art. 193 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2001 r. Nr 46 poz. 499, zm. Dz. U. Nr 74, poz. 786 i nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 oraz z 2005 r. Nr 140, poz. 1173) zarządza się co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1-5 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 1166
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-08-31 12:15:12
Czas publikacji: 2005-08-31 12:15:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak