Zarządzenie Nr 62/05 

 
 

 Zarządzenie Nr 62 /2005

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 30 sierpnia 2005 roku


w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ) oraz art. 3 a ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1593 zmiana z 2002 roku Nr 113, poz. 984 i Nr 214 poz. 1806) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze w Urzędzie Miejskim w Przedborzu oraz stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Przedbórz, w stosunku do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia

Załącznik nr 1 do regulaminu

Załącznik nr 2 do regulaminu

Załącznik nr 3 do regulaminu

Załącznik nr 4 do regulaminu

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 


Liczba odwiedzin : 1303
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-11-24 13:14:24
Czas publikacji: 2005-11-24 13:14:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak