Zarządzenie Nr 68/05 

 
 

 Zarządzenie Nr 68/2005

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 23 września 2005r.

w sprawie: zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2005


Na podstawie art. 128 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych /Dz.U z 2003 r Nr 15, poz 148 z póź.zm/ § 16 pkt 4 Uchwały Nr XXIV/168/05 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 15 lutego 2005r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedbórz na rok 2005 zarządzam co następuje :

§ 1 Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 111.639,00

w / g załącznika Nr 1

§ 2 Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 111.639,00

w / g załącznika Nr 2

§ 3.Budżet po zmianach wynosi :

- dochody 12.921.946,00

- wydatki 16.636.098,00

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 1077
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-10-14 14:05:08
Czas publikacji: 2005-10-14 14:05:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak