Zarządzenie Nr 69/05 

 
 

 Zarządzenie Nr 69/2005

Burmistrza Miasta P r z e d b o r z a

z dnia 26 września 2005


w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Trytwa- Piotrkowska w Przedborzu”.

Na podstawie art.19 ust 1-3 i art.20 ust 1 oraz 21 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” /Dz.U. z 2004r. Nr 19 poz.177 z późn.zm/ zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową w składzie:

1/Jarosław Chudy -przewodniczący komisji,

2/Jarosław Zimny -zastępca przewodniczącego,

3/Waleria Krawczyk -sekretarz komisji,

4/Elżbieta Młynarczyk -członek komisji,

5/Włodzimierz Rak -członek komisji,

§.2. Komisja ma charakter doraźny i i przeprowadzi tylko postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ”Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Trytwa- Piotrkowska w Przedborzu” .

§.3. Ustala się regulamin Komisji przetargowej,który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§.4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 1197
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-10-14 14:47:20
Czas publikacji: 2005-10-14 14:47:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak