Zarządzenie Nr 88/05 

 
 

ZARZĄDZENIE Nr 88/2005

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 30 listopada 2005r.


w sprawie ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej za II półrocze 2005r.Na podstawie art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej /Dz.U z 2002r Nr 147 poz.1229 z póź.zm/,komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2005 roku /MP.Nr 70 poz.974/,zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się ekwiwalent pieniężny w kwocie 4.88 zł za każdą godzinę uczestnictwa przez członka ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną.

§ 2 Ekwiwalent w kwocie, o której mowa w § 1 przysługuje za II półrocze 2005r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2005roku.

Burmistrza Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 1106
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-01-05 09:06:10
Czas publikacji: 2006-01-05 09:06:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak