Zarządzenie Nr 89/05 

 
 

ZARZĄDZENIE NR 89/2005r

BURMISTRZA MIASTA PRZEDBORZA

z dnia 30 listopada 2005r.


w sprawie norm zużycia paliwa na potrzeby ochrony przeciwpożarowej


Na podstawie art.32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej /Dz. U. z 2002r. Nr 147 poz.1229 poz.1229 z póź. zm./, art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z póź. zm. /mając na uwadze zarządzenie Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 października 1993 r w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad wydawania i rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się normy zużycia paliwa na potrzeby ochrony przeciwpożarowej zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi Urzędu Miejskiego w Przedborzu prowadzącemu sprawy ochrony przeciwpożarowej.

§ 3.Traci moc zarządzenie Nr 4/2002 r Burmistrza Miasta Przedbórz z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie gospodarki paliwami w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnej na terenie miasta i gminy Przedbórz.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2005r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 1058
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-01-05 09:11:59
Czas publikacji: 2006-01-05 09:11:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak